TDE

 • Nei de klap

  Trinus Riemersma

  • Tde
  • 1 december 2014

  In ploechje bern swalket troch Frankryk en besiket te oerlibjen. It is in jier of sân nei de klap. Sûnt is de natoer yn de war. Allinne rêdt in mins it net op yn san wrâld. Bern hâlde har better steande as âlderen. De fjirtjinjierrige Ake út Drachten hat him oansletten by it ploechje fan Claus, in m...

  ebook (ePub) € 7.50 In winkelwagen
 • Tin iis

  Tiny Mulder

  • Tde
  • 1 december 2014

  De roman Tin iis is ien fan de meast wurdearre boeken út de Fryske literatuer. Haadpersoan is Klaske Jagersma, 14 jier yn 1942. Har âlder suske Dineke sit yn it ferset en sels wurdt sy dêr starichwei ek yn behelle. It ferhaal giet ek oer de wederwaardichheden fan de famylje Jagersma dyt it hûs iepen...

  ebook (ePub) € 8.50 In winkelwagen
 • Dit boek spilet om 1900 hinne. Haitze Holwerda hat trije seizoensarbeiders fan It Bilt ynhierd foar de ûngetiid. It akkordearret net tusken harren. Holwerda fynt de mannen te mûlryp en te selsbewust. Geandewei ûntjout him in machtsstriid, dêr't de boer slach op slach yn ferliest. As it wurk earder d...

  ebook (ePub) € 6.00 In winkelwagen
 • Hilbrand en syn suske Fardou wenje wat isolearre op in pleats bûtenút. Har heit wol dat se mei sport grutbrocht wurde, har mem set se op it spoar fan de literatuer. It ferhaal wurdt ferteld troch Hilbrand. Heit en mem ha in minne relaasje en hy ûntdekt dat heit mei oare froulju omslacht. Sels rekket...

  ebook (ePub) € 7.00 In winkelwagen
 • Fabryk

  Trinus Riemersma

  • Tde
  • 5 maart 2012

  Der is gjin Frysk boek dat sa'n lange en sa'n fûle diskusje losmakke hat as Fabryk (1964). Dêrby gong it de meast útsprutsen foar- en tsjinstanners úteinlik beide om it oansjen fan de Fryske literatuer. Ien fan de opfallendste eleminten yn Fabryk is it idee fan de ik-figuer om in died te stellen om ...

  ebook (ePub) € 6.50 In winkelwagen
 • De reade bwarre

  Trinus Riemersma

  • Tde
  • 5 maart 2012

  It kearnferhaal yn dit boek hannelet oer de bodzjende gerniershúshâlding Bosma, alias de `Modderklauers', op it Ferwerter klaailân. Dêrnêst is der de geheimsinnige sekte fan de `Bwarristen' dy't de lear neifolget fan de reade boarre Boldgrim, de `grutte ferneuker'. In tredde ferhaalline fertelt de j...

  ebook (ePub) € 10.00 In winkelwagen
 • De smearlappen

  Anne Wadman

  • Tde
  • 5 maart 2012

  De smearlappen is de iepenhertige bycht fan in jonge frou, Deboara Eelkje Lyklama Taconis, dy't langet nei frijheid en fiere fierten. Se wennet allinne mei har heit, in `gelearde boer', dy't hielendal opgiet yn syn genealogyske hobbys. Op in jûn komt in jongkeardel oan de doar om in ammerke molke. I...

  ebook (ePub) € 5.00 In winkelwagen
 • Losse hannen

  Saakje Huisman

  • Tde
  • 1 december 2014

  Tessa is fjirtjin jier. Op skoalle en ek thús heart se der net echt by. Har âldere broer is jaloersk op syn kreas suske en mem hâldt him de hân boppe de holle. Tessa komt graach oer de flier by Sjerda, dyt troch in hormoansykte bedutsen is mei in tin laachje hier. Sjerda is widdofrou en wennet in ei...

  ebook (ePub) € 6.50 In winkelwagen
 • De roman Fabryk ferskynde yn 1964 as Riemersma syn debút. De haadpersoan wurket yn in grientekonservefabryk. Hy sjocht hoet syn kollegas har deljouwe ûnder de twang en ferlieding fan it meunster dat it fabryk is. Hy rint om mei it idee om in died te stellen en dêrmei de oerflakkich tinkende oaren de...

  ebook (ePub) € 6.50 In winkelwagen
 • Minskebern

  Margryt Poortstra

  • Tde
  • 1 december 2014

  Twa minskebern spylje yn dizze roman in grutte rol. Maart is oan e ein fan har libbensreis en sakket hieltyd fierder fuort yn e dize fan de sykte fan Alzheimer. Daan, krekt berne, moat noch begjinne en giet op ûntdekkingsreis. Wat de iene net mear kin, moat de oare noch leare. Hielendal oan e ein en...

  ebook (ePub) € 5.50 In winkelwagen
 • Koartsluting

  Akky van der Veer

  • Tde
  • 1 december 2014

  Harry Stobbe docht oars net mear as lige tsjin syn mem. Hy hat jild liend en dat jild hat er fergokt yn it kasino. No moat er fytsen stelle foar Sjors. Harry wennet yn Ljouwert. Yn in tunneltsje ûnder de rûnwei komt er yn kontakt mei Yfke Jorritsma fan de hifi-shop. Ynienen wit er in oare manier om ...

  ebook (ePub) € 5.00 In winkelwagen
 • De oerwinning fan Bjinse Houtsma

  Anne Wadman

  • Tde
  • 1 december 2014

  Durk Snoad wa ken him net? Yn 1971 ferskynde Rink van der Velde syn skelmeroman Feroaring fan lucht. It boek waard in klinkend sukses en neffens de ferhâldingen in absolute bestseller. Durk Lugtigheid, alias Durk Snoad, is de heit fan in húshâlding mei tolve bern en wennet earne djip yn de Sweachs...

  ebook (ePub) € 6.50 In winkelwagen
 • Foar de lins

  Paulus Akkerman

  • Tde
  • 1 maart 2012

  De ferhalen `Foar de lins fan Paulus Akkerman yn de `Sneon en Snein-bylage fan de Ljouwerter Krante ha fan 'e miet ôf oan - dat wie 9 oktober 1965 - in grut en tankber lêzerspublyk fûn. Net allinne de âlderein, dy't harsels faken werom fynt yn dizze ferhalen, is der sljocht nei, mar ek de jongerein,...

  ebook (ePub) € 7.00 In winkelwagen
 • Shit my mar lek

  Meindert Bylsma

  • Tde
  • 1 maart 2012

  Trije wat âldere manlju wurde op ferskillende plakken dea oantroffen. De plysje besiket út te finen wêromt se `lek sketten binne. In sitaat by it finen fan ien fan de manlju: `Selsmoard, dat hie it moaiste west, dat joech minder rompslomp... Mar ja dat kaam net yn de beneaming. Is it boek in misdier...

  ebook (ePub) € 6.00 In winkelwagen
 • De oerwinning fan Bjinse Houtsma

  Anne Wadman

  • Tde
  • 22 december 2014

  Hindrik Visser is in artistike doarps-haadûnderwizer en dirigint fan de pleatslike sjongferiening. Hy rekket hielendal yn de besnijing fan de jonge Lutske Westra, rike boeredochter, `in frou mei in Mercedes en in ferline. Hindrik fynt in konkurrint op syn paad, de populêre ekspediteur en amateurtoan...

  ebook (ePub) € 5.50 In winkelwagen
 • Eilan fan de silligen

  Ypk fan der Fear

  • Tde
  • 5 maart 2012

  Eilân fan de silligen is in histoaryske roman oer it libben fan Antoinette de Bourignon (1616-1680), dochter fan in rike roomske keapman út it Belgyske Rijsel. Antoinette flechte út har âlderlik hûs om oan in oplein houlik te ûntkommen. Nei ferskate omswervings bedarre se op it Waadeilân Nordstrand ...

  ebook (ePub) € 6.50 In winkelwagen
 • In fatsoenlik famke

  Ypk fan der Fear

  • Tde
  • 5 maart 2012

  Dit boek is de postúm ferskynde autobiografy fan Ypk fan der Fear. De skriuwster sjocht werom op de earste tweintich jier fan har libben. Se groeit op yn in boerehúshâlding en giet nei in kristlike legere skoalle op fiif kertier rinnen. Op de kweekskoalle skriuwt se har earste Fryske sketsen. Se fyn...

  ebook (ePub) € 7.50 In winkelwagen
 • Hynstefigen

  Hylkje Goinga

  • Tde
  • 5 maart 2012

  Hynstefigen ferskynde yn 1990 as fyfde ferhalebondel fan Hylkje Goïnga. Yn tsjinstelling ta de eardere bondels spilet Jaap, no har eks, yn Hynstefigen mar in lytse rol. It liket derop dat Martha foargoed mei him ôfrekkene hat. Martha is in frijsteande frou en makket by har freondinnen yn harren rela...

  ebook (ePub) € 6.00 In winkelwagen
 • Yn De oare helte fertelt de Fryske berneboekeskriuwster Nynke fan Hichtum har libbensferhaal. Sy docht dat net gronologysk, mar sa't it ûnthâld it bewarre hat. Sjoukje Bokma de Boer, sa't de skriuwster hjitte, libbe fan 1860-1939. As frou fan politikus en Frysk dichter Piter Jelles Troelstra makke s...

  ebook (ePub) € 7.50 In winkelwagen
 • Minskrotten-Rotminsken is it meast aparte en fernijende boek dat Riemersma oan de Fryske Iiteratuer bydroegen hat. Hy hat syn nocht fan de roman, hy wol net langer de slaaf fan it ferhaal weze en dêrom siket er it yn spontane ynfallen en oprispingen. Mar de rotten meitsje har baas en soargje derfoar...

  ebook (ePub) € 6.50 In winkelwagen
 • Ut 'e underste lagen

  S.K. Feitsma

  • Tde
  • 5 maart 2012

  Feitsma hie al aardich wat ferhalen en ferskes vn de folksaardige trant publyk makke, doe't er ûnder de tsjoen rekke fan it Naturalisme, in streaming dy't yn Frankrvk ûntstien wie en syn wei fûn hie nei Dútslân en Nederlân. It Naturalisme wol de wrâld mei `wittenskiplike' krektens útbyldzje: giin se...

  ebook (ePub) € 6.50 In winkelwagen
 • De Kaartlizzer (1856) fertelt in skiednis fan begearte en bedroch dy't him ôfspilet yn in broeiske sfear fan rabberij, byleauwe en erotyk. It is it ferhaal fan in groeiende spjalt tusken man en wiif. Hy in bolderbast dy't it leauwe ôfsward hat, sy fynynlein, from foar de hân, bang en byleauwich. In ...

  ebook (ePub) € 5.50 In winkelwagen
 • Mei Komme dy kepers? (1969) en Boef fan Rys (1972) foege Van der Leeest in nij sjenre ta oan de Fryske literatuer. Yn de boartlike detektiveferhalen oer Nier Hinnebruier en Dynte Planteit lit er syn personaazjes gâns wylde avontoeren belibje. Hja ferkeare derby yn lúkse fermiddens sa't dy net earder...

  ebook (ePub) € 7.00 In winkelwagen
 • Mei Abraham fustkje

  Anne Wadman

  • Tde
  • 5 maart 2012

  Anne Wadman skreau Mei Abraham fûstkje ta gelegenheid fan syn fyftichste jierdei. It is in karlêzing út eigen novellistysk, essayistysk en polemysk wurk, oanfolle mei autobiografyske bydragen. It boek hat in sterk dokumintêr karakter en is yllustrearre mei bysûndere foto's. Troch de konfrontaasje dy...

  ebook (ePub) € 7.00 In winkelwagen
empty