Boom criminologie

 • 'Vechten met het leven Nieuw

  'Vechten met het leven

  Richard Staring

  • Boom criminologie
  • 15 Juni 2022

  `Vechten met het leven' beschrijft de dagelijkse problematiek op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding van de oudere langdurig verblijvende ongedocumenteerden in Nederland. Het rapport laat op soms onthutsende wijze zien hoe de ouderen, die vaak wel bij de overheid bekend zijn, een gemarginaliseerd bestaan leiden in de Nederlandse samenleving.

  Dit sociaalwetenschappelijke onderzoek naar de leefsituatie van oudere ongedocumenteerden maakt deel uit van een tweeluik samen met de Juridische Verkenning van het Recht op Voorzieningen en Verblijf van Ongedocumenteerde Ouderen in Nederland. Beide rapporten werden opgesteld op verzoek van De Regenboog Groep.

  De Regenboog Groep wil met deze twee onderzoeken een nationale discussie stimuleren over de onhoudbaarheid van het restrictieve vreemdelingenbeleid voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende ongedocumenteerden en de noodzaak om tot een duurzame oplossing te komen.

 • De improvisatiemaatschappij

  Hans Boutellier

  • Boom criminologie
  • 17 Juli 2020

  De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid bij bestuurders. Het lijkt aan perspectief te ontbreken. Maar misschien zien we wel iets over het hoofd?!

  Hans Boutellier levert een realistische en inspirerende voorstelling van een nieuwe sociale orde. Het boek gaat over identiteit en woede, waarden en normen, participatie en integratie, en over recht en veiligheid. Het biedt een brede, onderbouwde en constructieve visie op de hedendaagse samenleving. Deze druk is uitgebreid met een openingshoofdstuk dat de concrete werking van de improvisatiemaatschappij belicht.

 • Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden

  Ira Helsloot

  • Boom criminologie
  • 29 April 2015

  De risico-regelreflex is een term die sinds zijn introductie in 2010 steeds meer gebruikt wordt. Het verschijnsel wordt breed herkend onder bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, wetenschappers en journalisten, maar wordt op uiteenlopende manieren geduid. Deze publicatie geeft een uitgebreide definitie van de risico-regelreflex, die duidelijk maakt dat het gaat om de valkuil om na het bekend worden van een risico of naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die in wezen ondoordacht zijn. Zulke maatregelen kunnen de vorm hebben van wet- en regelgeving, normstelling, toezicht of voorzieningen.

  Adequaat omgaan met de risico-regelreflex is een van de voorwaarden van goed bestuur. Het herkennen van de reflex is een belangrijke eerste stap in het vermijden ervan. Daarom worden in dit boek voor het eerst de aanjagende krachten benoemd die ertoe kunnen leiden dat overheden of andere organisaties zich gedwongen voelen om met snelle en vaak drastische risicobeperkende maatregelen te komen. De aanjagende krachten gaan vaak vergezeld van typerende uitspraken die als symptomen opgevat kunnen worden. Een bekende uitspraak is bijvoorbeeld `Dit mag nooit meer gebeuren'. Ook worden de dempende krachten in beeld gebracht waarmee de risicoregelreflex voorkomen kan worden.

  De hoofdmoot van het boek bestaat uit de beschrijving van het openbare debat in de volksvertegenwoordiging en de media rond 27 voorbeelden, met telkens een korte analyse van de aanjagende en dempende krachten die daar te zien zijn. De voorbeelden bevinden zich vooral in het fysieke en het sociale domein, met een enkele uitzondering, zoals de maatregelen tegen uitkeringsfraude. Negen voorbeelden spelen zich af binnen een gemeente, zestien binnen de rijksoverheid en twee Belgische voorbeelden sluiten de reeks af.

  In de bijlage is een aantal Nederlandse en internationale publicaties opgenomen waarin andere casuïstiek te vinden is, met uiteenlopende methodiek en mate van detaillering.

  Het boek is gebaseerd op de inzichten die tussen 2010 en 2014 ontwikkeld zijn door het interdepartementale programma Risico's en verantwoordelijkheden.

 • De Hoogezandse brand

  Karien van den Doel

  • Boom criminologie
  • 18 Maart 2015

  Op woensdag 11 december 1996 werd Gonda vermoord. Daarna werd er brand gesticht. Van meet af aan was haar man Reinier de belangrijkste verdachte. Het duurde nog vele jaren voordat hij werd veroordeeld. In 2009 kreeg Reinier van het Hof Leeuwarden 15 jaar gevangenisstraf voor het vermoorden van zijn vrouw.

  Altijd heeft Reinier ontkend dat hij Gonda vermoordde. In het Project Gerede Twijfel werd het bewijs waarop hij werd veroordeeld opnieuw minutieus onderzocht. De zaak blijkt anders in elkaar te steken dan het hof meende. Bij de zoektocht door het Project Gerede Twijfel werden er allerlei nieuwe ontdekkingen gedaan, kleine en grote. Zo blijkt de politie te zijn uitgegaan van onjuiste gegevens en blijkt een belangrijke getuige niet ondervraagd.

  Karien van den Doel en Karima Marouf studeerden criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Janna Tjebbes en Christel Edelman studeerden criminologie aan de Universiteit Leiden. Guillaume Beijers en Jasper van der Kemp zijn universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  Peter J. van Koppen is hoogleraar Rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 • Blauwe patronen

  Wouter Landman

  • Boom criminologie
  • 26 Augustus 2015

  Dit boek gaat over hoe straatagenten betekenis geven aan de omgeving waarin zij moeten optreden. Hoe lezen zij de straat? Hoe stellen zij vast wat er in een situatie aan de hand is? Hoe komen zij tot oordelen over wat er moet gebeuren? Dergelijke vragen worden in dit boek beantwoord. Op basis van etnografisch veldwerk worden tweeëntwintig patronen van betekenisgeving - blauwe patronen - onderscheiden die ten grondslag liggen aan de uitvoering van het politiewerk in de basispolitiezorg. Deze patronen bieden een nieuw perspectief op het politiewerk en geven een unieke inkijk in het vakmanschap van straatagenten. De blauwe patronen worden uitvoerig beschreven en voorzien van uiteenlopende, levendige voorbeelden uit het dagelijks politiewerk. Deze beschrijvingen maken duidelijk dat de betekenisgeving van straatagenten in belangrijke mate wordt gevoed door hun professionele intuïtie. Het boek eindigt met het inzicht dat de betekenisgeving van straatagenten nauwelijks van buitenaf kan worden beïnvloed. Dat moeten straatagenten zelf doen. Zij benutten de eigen uitvoeringspraktijk echter onvoldoende om hun intuïtie te ontwikkelen. Dat is een belemmering voor beter politiewerk.

 • Het Zandpad - closing brothels or closing eyes?

  Dina Siegel

  • Boom criminologie
  • 11 September 2015

  In 2000 werd in Nederland het bordeelverbod opgeheven. De kern van dit
  legaliseringsbeleid was om onderscheid tussen sekswerk en gedwongen
  prostitutie mogelijk te maken. Niettemin bleek de vermeende connectie
  tussen sekswerk en mensenhandel vanzelfsprekend geworden en sterk
  ingebed in de Nederlandse samenleving. Mensenhandel was voor de gemeente
  Utrecht dan ook de reden om op 25 juli 2013 alle prostitutieboten
  aan het Zandpad te sluiten. Dit onderzoek laat zien dat niet zozeer mensenhandel, maar de `mensenhandelhype' - namelijk de overdreven en intensieve promotie van negatieve beelden van prostitutie - heeft geleid tot beleidsbeslissingen die de bestaande problemen eerder hebben verergerd dan verminderd. Honderden sekswerkers die niets met de mensenhandelproblematiek te maken hebben gehad, zijn slachtoffer geworden van onverantwoorde en haastige beleidsbeslissingen van de gemeente Utrecht om het Zandpad te sluiten. Dit onderzoek laat zien wat er met de vrouwen gebeurde na de sluiting van het Zandpad en wat de consequenties waren voor hen, voor hun klanten, de hulpverlenende organisaties en andere betrokkenen.

 • Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

  P.W. Tops

  • Boom criminologie
  • 1 September 2015

  Overheidsbeleid om de economie en de sociale of fysieke kwaliteit van kwetsbare wijken te verbeteren (de `wijkenaanpak') kan niet zonder een voortvarende aanpak van de georganiseerde misdaad. Het gaat om `eerlijke kansen' voor mensen in achterstandsbuurten, maar evengoed is het belangrijk dat er een `pakkans' is voor georganiseerde criminelen. Georganiseerde misdaad is een groot maatschappelijke probleem. In sommige wijken is vrijwel zeker meer crimineel geld dan legaal geld aanwezig. Er ontstaat onder groepen een denkwereld waarin (veel) crimineel geld acceptabel of nastrevenswaardig is. Dergelijke groepen hebben `eerlijke kansen' genegeerd en profiteerden van de lage pakkans bij delicten zonder directe slachtoffers of aangiften, zoals drugsproductie, drugshandel, gokken of fraude. Dit boek analyseert deze fenomenen op basis van veldwerk op vier locaties en formuleert aanbevelingen.

 • Nederland en synthetische drugs

  Pieter Tops

  • Boom criminologie
  • 24 Augustus 2018

  The Netherlands is a large producer and trader of synthetic drugs (notably XTC and amphetamines). In fact, Dutch criminals are global leaders in the synthetic drugs industry, with distribution networks and commercial activities across the world. It is a multi-billion business forming a shadow economy that is immensely attractive to many people. This book describes why the Netherlands has become and - barring drastic action by the Dutch government - will remain such a big player in synthetic drugs.

  This is an abridged account of another Boom Criminologie publication entitled Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar. (A small country punching above its weight. The Netherlands and synthetic drugs in the past 50 years). The aim of the authors is to make a contribution to the national and international debate about drugs, drugs crime and the anti-drugs efforts.

 • Sociale media, delictgedrag & communicatie

  Hans Moors

  • Boom criminologie
  • 14 Mei 2019

  Media-uitingen over illegaal of crimineel gedrag kunnen grootschalige en heftige reacties losmaken. Via sociale media verspreidt content zich in razend tempo. Media en criminaliteit zijn geen werelden apart. Criminaliteit maakt deel uit van de dynamiek van de Risikogesellschaft. Mensen definiëren met behulp van (sociale) media steeds opnieuw wat criminaliteit is en hoe criminaliteit wordt ervaren.

  Dit boek gaat over de invloed van media-uitingen op het delict gedrag van plegers van high impact crimes: overvallers, straatrovers, inbrekers en geweldplegers. Er is weinig bekend over hoe specifieke groepen criminelen naar (sociale) media kijken. Wat vinden ze interessant? Met wie delen ze welke content - en waarom? Hoe werkt dat precies?

  Beleidsmakers weten dat enkel repressie weinig doet. Om high impact crimes te bestrijden zijn aanvullende strategieën nodig, zoals een persoonsgerichteaanpak of slimme beïnvloeding van (potentiële) daders via (sociale) media. Daarom biedt dit boek niet alleen wetenschappers, beleidsmakers en eerstelijnsprofessionals, maar ook communicatieadviseurs in de veiligheidszorg een eigenzinnige analyse en een prikkelend handelingsperspectief.

 • Français Mise au point sur l'honneur

  Janine Janssen

  • Boom criminologie
  • 3 Mei 2019

  Malheureusement, la violence commise au nom de l'honneur est un phénomène régulier dans notre société. Pour environ trois mille affaires par an, la police envisage l'honneur bafoué comme un mobile de violence ou de menace de violence. Il n'est pas toujours simple de reconnaître une affaire d'honneur car l'atteinte à l'honneur et sa réparation peuvent revêtir des formes variées, allant de la menace au meurtre. En outre, ces affaires peuvent toucher les individus dans différentes phases de leur parcours de vie. Sans oublier que les hommes comme les femmes sont susceptibles de remplir le rôle de victime tout autant que celui de suspect.

  Cet ouvrage est une introduction au monde complexe de l'honneur et de la violence à l'intention des personnels de police et autres professionnels confrontés à cette problématique dans le cadre de leurs fonctions. Il approfondit pour eux les questions suivantes : pourquoi le sentiment d'honneur est-il si important ? Dans un confl it, comment reconnait-on les signes avant-coureurs de la violence ? Que peuvent faire les professionnels ?

 • Genoegdoening & redelijkheid

  • Boom criminologie
  • 15 November 2019

  Slachtoffers hebben de laatste decennia steeds meer aandacht verkregen, hun belangen zijn ruimschoots voor het voetlicht gebracht en hun rechtspositie is verbeterd. Die ontwikkelingen hebben echter ook een aantal keerzijden met zich meegebracht. De vraag is of de aandacht voor slachtoffers in een aantal opzichten is doorgeschoten. Zo roepen taferelen van wild justice in de context van het spreekrecht de vraag op of het wel zinvol is dat slachtoffers en nabestaanden vrijuit hun woede en ongenoegen verwoorden. In welke opzichten schuurt dat met het publieke rechtsgoed? Hoe maak je slachtoffers en nabestaanden duidelijk dat hun belangen - hoe pijnlijk hun situatie ook is - ondergeschikt zijn aan het publieke belang van waarheidsvinding? Hoe voorkom je dat valse verwachtingen worden gewekt? In dit boek belichten acht auteurs deze vragen en verwante kwesties vanuit uiteenlopende invalshoeken.

 • De PlayStation-moorden

  Martine Beermann

  • Boom criminologie
  • 5 September 2019

  Drie mannen gingen een overval plegen op een iemand die illegaal PlayStations ombouwde. Het eindigde in een vreselijk drama. Drie mensen werden om het leven gebracht. Evert deed mee aan de overval. Dat staat niet ter discussie. Hij zegt dat hij niet wist dat de overval zo gewelddadig zou worden. En dat is van belang voor de vraag of hij medeplichtig is of niet. In dit boek wordt het bewijs precies geanalyseerd op grond waarvan kan worden beslist of Evert medeplichtig is. Of niet.

 • Drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven

  Richard Staring

  • Boom criminologie
  • 5 September 2019

  De Rotterdamse haven vervult wereldwijd een belangrijke economische positie. Naast een van de belangrijkste toegangspoorten van goederen naar Europa en de rest van de wereld, is de haven ook een belangrijk logistiek knooppunt voor georganiseerde criminaliteit. De afgelopen jaren hebben grote drugsvangsten en corruptieschandalen een stempel gedrukt op de berichtgeving over de Rotterdamse haven. Dit boek geeft op basis van kwalitatief onderzoek een diepgaand beeld van de aard en de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven.

  Deze studie geeft een beschrijving en verklaring van verschillende facetten van drugscriminaliteit in de haven van Rotterdam. Hierbij wordt ingegaan op de aard, omvang, sociale organisatie en het logistieke proces van drugssmokkel, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare locaties en sectoren in dit gebied. Daarnaast wordt uitvoerig in kaart gebracht hoe de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven is georganiseerd en functioneert.

 • Waarom de criminologie mij dierbaar is

  Janine Janssen

  • Boom criminologie
  • 15 November 2019

  Wie het heeft over de positie van dieren in de criminologie, kan vaak op lacherige reacties rekenen. Dominant is de gedachte dat het in dit door sociale wetenschappers en juristen gedomineerde veld van studie toch vooral over mensen gaat. Maar in een tijd waarin we ons in toenemende mate zorgen maken over de (mede door ons eigen toedoen) zorgwekkende toekomst van ons leven en dat van andere soorten op aarde, kunnen we het ons niet meer permitteren om alleen nog aan ons zelf te denken. Wat nodig is, is een non-speciesistische criminologie. Dat is een criminologie waarin niet een soort, de mens, centraal staat, maar een criminologie waarin aandacht is voor  alle leven.

  In dit boek laat Janine Janssen zien hoe rijk aan ideeën en thema's de wereld is van criminologen - en denkers die hen hebben geïnspireerd - die trachten tot een non-speciesistische wetenschapsbeoefening te komen. Ook staat zij uitvoerig stil bij de manier waarop haar eigen denken over andere dieren naast de mens vanaf haar jeugd tot op heden zich ontwikkeld heeft.

 • De dood van een politie-aspirant

  Jasmijn Vis

  • Boom criminologie
  • 11 Maart 2020

  Op 5 juli 2005 werd politie-aspirant Jobien dood gevonden in haar appartement. De doodsoorzaak was een schot door haar hoofd. Ex-vriend en vader van haar twee kinderen, Vahid, werd direct verdachte. Volgens de offi cier van justitie vermoordde hij Jobien op maandagavond 4 juli toen hij bij haar thuis was. De kinderen stonden op dat moment te douchen. Belangrijke bewijsmiddelen in de zaak zijn schotresten, de slechte relatie van Jobien met Vahid, de houding van het lichaam van Jobien, de staat van het appartement en het meenemen van de kinderen door Vahid. Vahid werd veroordeeld. Maar wat op het eerste gezicht een sterke zaak leek, blijkt na grondige analyse een zwakke zaak van te zijn. Er is alleen indirect bewijs en er was te beperkt onderzoek naar andere scenario's gedaan. Vahid heeft altijd volgehouden dat hij de moord niet heeft gepleegd. Zou het kunnen dat hij de waarheid spreekt?

 • Prioritering bij toezichthouders

  Ewald de Bruijn

  • Boom criminologie
  • 11 Maart 2020

  Veel toezichthouders in Nederland werken risicogestuurd. Bij risicogestuurd toezicht bepalen toezichthouders expliciet welke risico's de meeste aandacht verdienen. Daarop zetten ze hun beperkte middelen in. Dit rapport laat zien hoe toezichthouders risico's prioriteren, waarom ze dat doen en hoe tevreden medewerkers over deze prioritering zijn.

  In dit onderzoek identificeren we de rijke variëteit aan manieren waarop toezichthouders risico's prioriteren. We laten zien dat vanuit de logica en situatie van de toezichthouder het ook zinvol is om op een eigen manier te prioriteren. Dit onderzoek biedt een begrippenkader om de verschillen in prioriteringswijze en context inzichtelijk te maken.

  Het meenemen van professionele expertise bij inspecteurs en ondertoezichtgestelden blijkt volgens ons onderzoek bij te dragen aan tevredenheid over prioriteiten, terwijl professionele discretie - de keuzevrijheid die medewerkers ervaren - juist geen invloed heeft op deze tevredenheid. Lagere tevredenheid over prioriteiten treedt vooral op bij complexe en controversiële risico's. Juist daar is het moeilijk om risico's tegen elkaar af te wegen.

 • Regelovertreding en incidenten bij Brzo-bedrijven

  M.H.A. Kluin

  • Boom criminologie
  • 11 Maart 2020

  Nederland is de laatste jaren opgeschrikt door een aantal ernstige incidenten in de chemische industrie. Regelovertreding in de chemische industrie kan een direct en ernstig gevaar opleveren voor mens en milieu. Een beter inzicht in welke bedrijven wanneer welke regels overtreden is daarom cruciaal. Deze studie maakt gebruik van inzichten uit de levensloopcriminologie en past die toe op regelovertreding door Nederlandse Brzo-bedrijven. Het onderzoek is gebaseerd op longitudinale data met betrekking tot het regelovertredend gedrag van 494 Nederlandse bedrijven, die jaarlijks worden geïnspecteerd op basis van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). Dit onderzoek brengt patronen in de geschiedenis van regelovertreding door Brzo-bedrijven in kaart. Verreweg de meeste bedrijven (9 op de 10) overtreden wel eens de regels.

  Het aantal overtredingen is echter niet gelijk verdeeld over bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat een klein aantal overtreders (7%) verantwoordelijk is voor een disproportioneel aandeel overtredingen (24%). Er werden zeven unieke patronen van regelovertreding gevonden die grofweg in te delen zijn in drie groepen: bedrijven waarvan regelovertreding (1) toeneemt, (2) afneemt en (3) gelijk blijft. De momenteel voor dit onderzoek beschikbare bedrijfskenmerken en branche blijken slechts in beperkte mate samen te hangen met de gevonden patronen in regelovertreding bij Brzo-bedrijven.

  Verder blijkt de diversiteit aan soorten regelovertredingen groot: wanneer Nederlandse Brzo-bedrijven regels overtreden, overtreden zij doorgaans verschillende soorten bepalingen uit het Brzo-besluit. Ten slotte blijken verschillende aspecten van regelovertreding (zoals ernst, type en diversiteit van overtredingen), branche en bedrijfskenmerken niet voorspellend voor het voorvallen van een (ernstig) ongeval bij een bedrijf.

 • Verbonden risico's

  Remco Spithoven

  • Boom criminologie
  • 23 April 2020

  De Nederlandse samenleving behoort tot de internationale kopgroep in het omarmen van nieuwe informatietechnologie. Deze technologie biedt ons ongekende snelheid en gemak, maar heeft ook een keerzijde in de vorm van nieuwe kwetsbaarheden en gelegenheid voor criminaliteit.

  Door de snelheid en versplintering van onze digitalisering zijn effecten en neveneffecten niet op voorhand te voorspellen. We zullen daarom als samenleving steeds moeten improviseren in de omgang met nieuwe risico's die onherroepelijk blijven ontstaan. Daarbij kan nog maar weinig centrale aansturing door overheden plaatsvinden. Want in de gedigitaliseerde, black box society zijn complexe netwerken van verdeelde macht tussen technologische super controllers en eindgebruikers aan zet.

  Er ligt gelukkig een enorme veerkracht besloten in de samenleving en haar instituties. Daardoor gaat er al veel goed. Met de nodige ondersteuning, samenwerking en aanpassingen zijn wij collectief in staat om onze nieuwe, digitale samenleving prettiger, eerlijker en veiliger te maken. Zijn wij bereid daar een deel van onze digitaal verworven vrijheden voor in te leveren en ons online gedrag aan te passen?

 • Observaties van de korpsantropoloog

  Janine Janssen

  • Boom criminologie
  • 3 November 2020

  Voor velen staat het vakgebied van de antropologie vooral bekend als de
  studie over verre volkeren, samenlevingen op tropische eilanden of in
  oerwouden. Zakelijk gezien wordt het vaak omschreven als een waardeloze
  studie. Wat een misvatting! Het handelen van mensen, de ontwikkelingen
  van groepen of teams; dat is de echte kern van de
  antropologie. Hoe handelen we vanuit waarden, welke
  normen horen daarbij en welke symbolen worden
  daarbij gebruikt? Vanuit dat perspectief kunnen we
  ook onze Nederlandse samenleving observeren, met
  vele verschillende individuen handelend in diverse
  groepsverbanden. De antropoloog kijkt naar de
  waarden die leiden tot het handelen van mensen en
  groepen en vraagt zich ook af of die met elkaar in
  botsing kunnen komen. Met die bril kijken geeft een
  waarde(n)volle inkijk op basis waarvan waardevolle
  interventies kunnen plaatsvinden. Dat is voor mij als
  burgemeester én als antropoloog het grote belang
  van de antropologie.

  In dit boek gaat Janine Janssen in op de vraag wat de antropologie voor de
  politie kan betekenen en hoe ideeën uit die wetenschap aangewend kunnen
  worden in het onderzoek voor, met en bij de politie. Na het lezen zult u de
  conclusie delen: antropologie is waardevol!

  Jack Mikkers, antropoloog én burgemeester van 's-Hertogenbosch

 • Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht?

  Stephan Grimmelikhuijsen

  • Boom criminologie
  • 5 November 2020

  Van toezichthouders wordt steeds vaker verwacht dat ze informatie over hun toezicht en onder toezicht
  staande organisaties publiceren. Dat doen ze om burgers in staat te stellen keuzes te maken, om onder
  toezicht staande partijen te bewegen zich aan wet- en regelgeving te houden en om verantwoording af
  te leggen.

  Een veel gehoord argument voor transparantie over toezicht is dat dit bijdraagt aan het vertrouwen.
  Maar draagt transparantie wel bij aan het winnen van het vertrouwen van burgers? En doet het afbreuk
  aan het vertrouwen in sectoren als de toezichthouder publiceert dat er veel mis is in de sector?
  In Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht? krijgt de lezer aan de hand van kwalitatieve en
  kwantitatieve analyses een diepgaand inzicht in de effecten van uiteenlopende vormen van transparantie
  op het vertrouwen van burgers in drie toezichthouders en sectoren. Dit boek laat zien dat transparantie
  bijdraagt aan het vertrouwen in de toezichthouder, zonder dat het afbreuk doet aan vertrouwen in een
  sector, zelfs als er sprake is van `slecht nieuws'. Er zijn echter wel verschillen tussen toezichtsdomeinen,
  waardoor in een aantal situaties andere communicatiestrategieën juist passender zijn.

  Dit is een uitgave in de reeks `Handhaving en Gedrag'.
  Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is opdrachtgever
  voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en naleving van regelgeving.
  Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over mechanismen die ten grondslag liggen aan
  naleving of overtreding van regelgeving en de wijze waarop de overheid dit gedrag kan beïnvloeden.
  De centrale vraag is hoe het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen kan worden
  verklaard vanuit de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, waaronder
  de handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.

 • Bakens in de rechtspsychologie

  • Boom criminologie
  • 17 Maart 2022

  Met de overhandiging van dit boek aan Peter van Koppen ter ere van zijn emeritaat komt er een officieel einde aan zijn academische carrière. Zijn brede interesse in het strafrecht, de rechtspsychologie en het waarderen van bewijs worden onderstreept door de 48 bijdragen. Deze zijn geschreven door voormalige collega's, oud-promovendi en vrienden uit binnen- en buitenland.

  De onderwerpen behandelen zowel de meer strafrechtelijke als de (toegepaste) rechtspsychologische thema's. Samen schetsen ze een beeld van de grote wetenschappelijke nalatenschap van Peter: een kritische, praktijkgerichte en breed georiënteerde rechtspsycholoog.

 • Big data en innovatieve methoden voor criminologisch onderzoek

  • Boom criminologie
  • 17 September 2020

  Big data en innovatieve methoden winnen aan belang in wetenschappelijk onderzoek. Dit komt onder meer door de digitalisering van onze dagelijkse a ctiviteiten en ontwikkelingen in het domein van artifi ciële intelligentie. Hoewel andere d isciplines hiervan volop de vruchten plukken, blijven de criminologische en veiligheidswetenschappen, zowel onderzoeks- als onderwijs matig, traditioneel wat achter. Onterecht, want de potentie is enorm.
  Met deze verzameling van beloftevolle en bruikbare methoden en technieken bieden  we studenten, onderzoekers, professionals en beleidsmakers een toegankelijk overzicht van de mogelijkheden van big data en innovatieve onderzoeksmethoden. Hierbij gebruiken we voornamelijk voorbeelden uit de criminologische en veiligheidswetenschappen, maar de ideeën en methoden beperken zich niet tot deze domeinen en zijn bij uitbreiding relevant voor alle sociale wetenschappen.

  Wim Hardyns is professor in de Criminolog ische Wetenschappen aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent en gastprofessor in de master Veiligheidswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.
  Thom Snaphaan is doctoraatso nderzoeker en academisch assistent aan de vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht van de Universiteit Gent.

 • Medewerkersparticipatie bij de politie

  Ivo van Duijneveldt

  • Boom criminologie
  • 9 September 2020

  De politie wil medewerkers betrekken bij beslissingen in en over hun werk. Om zo hun kennis en kunde te benutten. Dit komt de kwaliteit van de taakuitvoering, beslissingen én het draagvlak voor beleid ten goede. In de praktijk blijk het echter nog best lastig om deze medewerkersparticipatie toe te passen. Dit boek beschrijft hoe vier teams binnen de politieorganisatie hiermee omgaan. Soms planmatig, soms juist intuïtief.

  Het woord `medewerkersparticipatie' blijkt wisselende reacties op te roepen. Is de leiding echt bereid medewerkers ruimte te geven? En kunnen leidinggevenden wel ruimte bieden, als keuzes op andere niveaus in de organisatie worden gemaakt? En nemen medewerkers echt initiatief en daarmee verantwoordelijkheid? Hoe voorkom je dat medewerkersparticipatie verwordt tot een rituele dans?

  Medewerkersparticipatie blijkt het resultaat van een subtiel samenspel binnen de teams. Tussen medewerkers en hun leidinggevenden, maar ook tussen medewerkers onderling. Medewerkers participatie vraagt meer dan faciliterend leiderschap alleen. Goed `volgerschap' van medewerkers blijkt net zo belangrijk. Medewerkersparticipatie blijkt daarmee zowel een aanjager voor professionele autonomie als voor de samenwerking binnen de teams.

  Over de auteurs Ivo van Duijneveldt is organisatieadviseur bij Andersson Elffers Felix. Hij werkt regelmatig in onderzoeks- en adviesopdrachten voor en met de politie.
  Fleur Hilhorst is Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie. Zij werkt als adviseur, onderzoeker en (team-)coach op het gebied van leiderschap en team- en organisatieontwikkeling bij de politie.
  9

 • Geschiedenis van de Nederlandse drugsbestrijding (1961-2011)

  Jack Wever

  • Boom criminologie
  • 3 September 2020

  De bestrijding van de drugscriminaliteit in Nederland in de periode 1961-2011 is lang niet altijd effectief geweest en is gepaard gegaan met zogeheten Dirty Harry-problemen: de morele dilemma's waar een politiemedewerker voor staat wanneer er sprake is vaneen urgente situatie, er geen twijfel is over de aard van het doel dat bereikt dient te worden en alleen het gebruik van ongeoorloofde middelen kan helpen dat doel te bereiken.

  Dit boek schetst de ontwikkeling van de Nederlandse drugsbestrijding in de periode 1961-2011 vanuit het perspectief van de politie. Hierbij wordt met name geput uit het toenmalige discours in de politievakbladen en de herinneringen van politiemensen. Centraal staat de vraag welke verklaringen er vanuit het perspectief van de politie aangedragen kunnen worden voor de Dirty Harry-problemen zoals die zich hebben voorgedaan. Daartoe wordt niet alleen gekeken naar de drugsbestrijding zelf, maar ook naar de context: de ontwikkeling van de politieorganisatie in het algemeen en de recherchein het bijzonder, de ontwikkeling van (de bestrijding van) de georganiseerde (drugs)criminaliteit en last but not least de ontwikkeling van het drugsprobleem en het drugsbeleid.

  Dr. Jack C. Wever (1969) is bestuurskundige en criminoloog. Hij is sinds 2008 in dienst van de politie en is onder meer actief geweestals senior adviseur van de Raad van Korpschefs en secretaris van een tweetal strategische beleidsgroepen. Voor dit onderzoek was hij als promovendus verbonden aan het lectoraat politiegeschiedenis van de Politieacademie.

empty