Boom criminologie

 • De improvisatiemaatschappij werpt een nieuw licht op de complexiteit van de huidige samenleving. Velen ervaren chaos en onoverzichtelijkheid. Er heerst onbehagen onder burgers en er is onzekerheid bij bestuurders. Het lijkt aan perspectief te ontbreken. Maar misschien zien we wel iets over het hoofd?!

  Hans Boutellier levert een realistische en inspirerende voorstelling van een nieuwe sociale orde. Het boek gaat over identiteit en woede, waarden en normen, participatie en integratie, en over recht en veiligheid. Het biedt een brede, onderbouwde en constructieve visie op de hedendaagse samenleving. Deze druk is uitgebreid met een openingshoofdstuk dat de concrete werking van de improvisatiemaatschappij belicht.

 • Op woensdag 11 december 1996 werd Gonda vermoord. Daarna werd er brand gesticht. Van meet af aan was haar man Reinier de belangrijkste verdachte. Het duurde nog vele jaren voordat hij werd veroordeeld. In 2009 kreeg Reinier van het Hof Leeuwarden 15 jaar gevangenisstraf voor het vermoorden van zijn vrouw.

  Altijd heeft Reinier ontkend dat hij Gonda vermoordde. In het Project Gerede Twijfel werd het bewijs waarop hij werd veroordeeld opnieuw minutieus onderzocht. De zaak blijkt anders in elkaar te steken dan het hof meende. Bij de zoektocht door het Project Gerede Twijfel werden er allerlei nieuwe ontdekkingen gedaan, kleine en grote. Zo blijkt de politie te zijn uitgegaan van onjuiste gegevens en blijkt een belangrijke getuige niet ondervraagd.
  />
  Karien van den Doel en Karima Marouf studeerden criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Janna Tjebbes en Christel Edelman studeerden criminologie aan de Universiteit Leiden. Guillaume Beijers en Jasper van der Kemp zijn universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  Peter J. van Koppen is hoogleraar Rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 • Blauwe patronen

  Wouter Landman

  Dit boek gaat over hoe straatagenten betekenis geven aan de omgeving waarin zij moeten optreden. Hoe lezen zij de straat? Hoe stellen zij vast wat er in een situatie aan de hand is? Hoe komen zij tot oordelen over wat er moet gebeuren? Dergelijke vragen worden in dit boek beantwoord. Op basis van etnografisch veldwerk worden tweeëntwintig patronen van betekenisgeving - blauwe patronen - onderscheiden die ten grondslag liggen aan de uitvoering van het politiewerk in de basispolitiezorg. Deze patronen bieden een nieuw perspectief op het politiewerk en geven een unieke inkijk in het vakmanschap van straatagenten. De blauwe patronen worden uitvoerig beschreven en voorzien van uiteenlopende, levendige voorbeelden uit het dagelijks politiewerk. Deze beschrijvingen maken duidelijk dat de betekenisgeving van straatagenten in belangrijke mate wordt gevoed door hun professionele intuïtie. Het boek eindigt met het inzicht dat de betekenisgeving van straatagenten nauwelijks van buitenaf kan worden beïnvloed. Dat moeten straatagenten zelf doen. Zij benutten de eigen uitvoeringspraktijk echter onvoldoende om hun intuïtie te ontwikkelen. Dat is een belemmering voor beter politiewerk.

 • In 2000 werd in Nederland het bordeelverbod opgeheven. De kern van dit
  legaliseringsbeleid was om onderscheid tussen sekswerk en gedwongen
  prostitutie mogelijk te maken. Niettemin bleek de vermeende connectie
  tussen sekswerk en mensenhandel vanzelfsprekend geworden en sterk
  ingebed in de Nederlandse samenleving. Mensenhandel was voor de gemeente
  Utrecht dan ook de reden om op 25 juli 2013 alle prostitutieboten
  aan het Zandpad te sluiten. Dit onderzoek laat zien dat niet zozeer mensenhandel, maar de `mensenhandelhype' - namelijk de overdreven en intensieve promotie van negatieve beelden van prostitutie - heeft geleid tot beleidsbeslissingen die de bestaande problemen eerder hebben verergerd dan verminderd. Honderden sekswerkers die niets met de mensenhandelproblematiek te maken hebben gehad, zijn slachtoffer geworden van onverantwoorde en haastige beleidsbeslissingen van de gemeente Utrecht om het Zandpad te sluiten. Dit onderzoek laat zien wat er met de vrouwen gebeurde na de sluiting van het Zandpad en wat de consequenties waren voor hen, voor hun klanten, de hulpverlenende organisaties en andere betrokkenen.

 • Overheidsbeleid om de economie en de sociale of fysieke kwaliteit van kwetsbare wijken te verbeteren (de `wijkenaanpak') kan niet zonder een voortvarende aanpak van de georganiseerde misdaad. Het gaat om `eerlijke kansen' voor mensen in achterstandsbuurten, maar evengoed is het belangrijk dat er een `pakkans' is voor georganiseerde criminelen. Georganiseerde misdaad is een groot maatschappelijke probleem. In sommige wijken is vrijwel zeker meer crimineel geld dan legaal geld aanwezig. Er ontstaat onder groepen een denkwereld waarin (veel) crimineel geld acceptabel of nastrevenswaardig is. Dergelijke groepen hebben `eerlijke kansen' genegeerd en profiteerden van de lage pakkans bij delicten zonder directe slachtoffers of aangiften, zoals drugsproductie, drugshandel, gokken of fraude. Dit boek analyseert deze fenomenen op basis van veldwerk op vier locaties en formuleert aanbevelingen.

 • De risico-regelreflex is een term die sinds zijn introductie in 2010 steeds meer gebruikt wordt. Het verschijnsel wordt breed herkend onder bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, wetenschappers en journalisten, maar wordt op uiteenlopende manieren geduid. Deze publicatie geeft een uitgebreide definitie van de risico-regelreflex, die duidelijk maakt dat het gaat om de valkuil om na het bekend worden van een risico of naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die in wezen ondoordacht zijn. Zulke maatregelen kunnen de vorm hebben van wet- en regelgeving, normstelling, toezicht of voorzieningen.

  Adequaat omgaan met de risico-regelreflex is een van de voorwaarden van goed bestuur. Het herkennen van de reflex is een belangrijke eerste stap in het vermijden ervan. Daarom worden in dit boek voor het eerst de aanjagende krachten benoemd die ertoe kunnen leiden dat overheden of andere organisaties zich gedwongen voelen om met snelle en vaak drastische risicobeperkende maatregelen te komen. De aanjagende krachten gaan vaak vergezeld van typerende uitspraken die als symptomen opgevat kunnen worden. Een bekende uitspraak is bijvoorbeeld `Dit mag nooit meer gebeuren'. Ook worden de dempende krachten in beeld gebracht waarmee de risicoregelreflex voorkomen kan worden.

  De hoofdmoot van het boek bestaat uit de beschrijving van het openbare debat in de volksvertegenwoordiging en de media rond 27 voorbeelden, met telkens een korte analyse van de aanjagende en dempende krachten die daar te zien zijn. De voorbeelden bevinden zich vooral in het fysieke en het sociale domein, met een enkele uitzondering, zoals de maatregelen tegen uitkeringsfraude. Negen voorbeelden spelen zich af binnen een gemeente, zestien binnen de rijksoverheid en twee Belgische voorbeelden sluiten de reeks af.

  In de bijlage is een aantal Nederlandse en internationale publicaties opgenomen waarin andere casuïstiek te vinden is, met uiteenlopende methodiek en mate van detaillering.

  Het boek is gebaseerd op de inzichten die tussen 2010 en 2014 ontwikkeld zijn door het interdepartementale programma Risico's en verantwoordelijkheden.

 • The Netherlands is a large producer and trader of synthetic drugs (notably XTC and amphetamines). In fact, Dutch criminals are global leaders in the synthetic drugs industry, with distribution networks and commercial activities across the world. It is a multi-billion business forming a shadow economy that is immensely attractive to many people. This book describes why the Netherlands has become and - barring drastic action by the Dutch government - will remain such a big player in synthetic drugs.

  This is an abridged account of another Boom Criminologie publication entitled Waar een klein land groot in kan zijn. Nederland en synthetische drugs in de afgelopen 50 jaar. (A small country punching above its weight. The Netherlands and synthetic drugs in the past 50 years). The aim of the authors is to make a contribution to the national and international debate about drugs, drugs crime and the anti-drugs efforts.

 • Slachtoffers hebben de laatste decennia steeds meer aandacht verkregen, hun belangen zijn ruimschoots voor het voetlicht gebracht en hun rechtspositie is verbeterd. Die ontwikkelingen hebben echter ook een aantal keerzijden met zich meegebracht. De vraag is of de aandacht voor slachtoffers in een aantal opzichten is doorgeschoten. Zo roepen taferelen van wild justice in de context van het spreekrecht de vraag op of het wel zinvol is dat slachtoffers en nabestaanden vrijuit hun woede en ongenoegen verwoorden. In welke opzichten schuurt dat met het publieke rechtsgoed? Hoe maak je slachtoffers en nabestaanden duidelijk dat hun belangen - hoe pijnlijk hun situatie ook is - ondergeschikt zijn aan het publieke belang van waarheidsvinding? Hoe voorkom je dat valse verwachtingen worden gewekt? In dit boek belichten acht auteurs deze vragen en verwante kwesties vanuit uiteenlopende invalshoeken.

 • "Bedreigingen tegen politici brengen de democratie in gevaar". Deze uitspraak is opgetekend in dagblad Trouw (2017) en afkomstig van de plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging. In een interview met het dagblad spreekt hij zijn zorg uit over de invloed van bedreigingen op het functioneren van de democratie in Nederland. Hij staat niet alleen in zijn zorg. Diverse beroeps- en belangenverenigingen hebben de afgelopen jaren hun zorg gedeeld over het toenemende aantal bedreigingen en de invloed daarvan op de kwaliteit van het (lokaal) openbaar bestuur. Het gaat daarbij niet alleen om strafbare gedragingen, maar ook om niet-strafbare gedragingen die als bedreigend worden ervaren.
  Is deze zorg terecht? Het antwoord op die vraag wordt in dit boek verkend. Aan de hand van ervaringen van 35 (ex)wethouders wordt bekeken met welke bedreigingen zij in hun werk te maken krijgen en hoe zij persoonlijk omgaan met bedreigingen. Aan de hand van de analyse van een drietal cases wordt vervolgens gekeken of de bedreigingen in die specifieke cases ook invloed hebben gehad op het uiteindelijk genomen besluit.

  Het boek biedt aanknopingspunten voor het doorontwikkelen van protocollen en instrumenten die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld om politici en bestuurders te ondersteunen bij de signalering van, de omgang met en de verwerking van bedreigingen.

 • Media-uitingen over illegaal of crimineel gedrag kunnen grootschalige en heftige reacties losmaken. Via sociale media verspreidt content zich in razend tempo. Media en criminaliteit zijn geen werelden apart. Criminaliteit maakt deel uit van de dynamiek van de Risikogesellschaft. Mensen definiëren met behulp van (sociale) media steeds opnieuw wat criminaliteit is en hoe criminaliteit wordt ervaren.

  Dit boek gaat over de invloed van media-uitingen op het delict gedrag van plegers van high impact crimes: overvallers, straatrovers, inbrekers en geweldplegers. Er is weinig bekend over hoe specifieke groepen criminelen naar (sociale) media kijken. Wat vinden ze interessant? Met wie delen ze welke content - en waarom? Hoe werkt dat precies?

  Beleidsmakers weten dat enkel repressie weinig doet. Om high impact crimes te bestrijden zijn aanvullende strategieën nodig, zoals een persoonsgerichteaanpak of slimme beïnvloeding van (potentiële) daders via (sociale) media. Daarom biedt dit boek niet alleen wetenschappers, beleidsmakers en eerstelijnsprofessionals, maar ook communicatieadviseurs in de veiligheidszorg een eigenzinnige analyse en een prikkelend handelingsperspectief.

 • Malheureusement, la violence commise au nom de l'honneur est un phénomène régulier dans notre société. Pour environ trois mille affaires par an, la police envisage l'honneur bafoué comme un mobile de violence ou de menace de violence. Il n'est pas toujours simple de reconnaître une affaire d'honneur car l'atteinte à l'honneur et sa réparation peuvent revêtir des formes variées, allant de la menace au meurtre. En outre, ces affaires peuvent toucher les individus dans différentes phases de leur parcours de vie. Sans oublier que les hommes comme les femmes sont susceptibles de remplir le rôle de victime tout autant que celui de suspect.

  Cet ouvrage est une introduction au monde complexe de l'honneur et de la violence à l'intention des personnels de police et autres professionnels confrontés à cette problématique dans le cadre de leurs fonctions. Il approfondit pour eux les questions suivantes : pourquoi le sentiment d'honneur est-il si important ? Dans un confl it, comment reconnait-on les signes avant-coureurs de la violence ? Que peuvent faire les professionnels ?

 • Omschrijving
  De auteur beschrijft in dit boek een wetenschappelijk onderzoek dat tot doel had om de detentiebeleving van een onderbelichte populatie, namelijk vrouwen met een interneringsstatuut, te bestuderen. Het onderzoek trachtte de leef- en betekeniswereld van de vrouwen te vatten.

  De auteur behandelt in dit boek het conceptuele kader rond import- en deprivatiemodellen en beschrijft de bestaande empirische studies rond vrouwen in detentie. Het kwalitatieve veldwerk bestond uit twee fases. Tijdens de eerste fase bevroeg de auteur 51 geïnterneerde vrouwen in detentie. Tijdens het follow-up onderzoek werden de vrouwen opnieuw bevraagd in de setting waar ze op dat moment verbleven (n=42); in detentie (n=15), forensische zorgvoorzieningen (n=17), reguliere residentiële zorgvoorzieningen (n=7) en thuis (n=3). Aanvullend wordt het profiel van de respondenten geschetst na een dossierstudie.

  Dit boek richt zich tot academici met interesse in de forensische geestelijke gezondheidszorg en het detentieleven. Het boek is daarnaast gericht tot professionelen in het werkveld van de forensische geestelijke gezondheidszorg, die meer inzicht wensen te krijgen in de beleving van geïnterneerde vrouwen verblijvende in diverse (behandel) settings.

 • De Rotterdamse haven vervult wereldwijd een belangrijke economische positie. Naast een van de belangrijkste toegangspoorten van goederen naar Europa en de rest van de wereld, is de haven ook een belangrijk logistiek knooppunt voor georganiseerde criminaliteit. De afgelopen jaren hebben grote drugsvangsten en corruptieschandalen een stempel gedrukt op de berichtgeving over de Rotterdamse haven. Dit boek geeft op basis van kwalitatief onderzoek een diepgaand beeld van de aard en de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven.

  Deze studie geeft een beschrijving en verklaring van verschillende facetten van drugscriminaliteit in de haven van Rotterdam. Hierbij wordt ingegaan op de aard, omvang, sociale organisatie en het logistieke proces van drugssmokkel, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare locaties en sectoren in dit gebied. Daarnaast wordt uitvoerig in kaart gebracht hoe de aanpak van drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven is georganiseerd en functioneert.

 • Drie mannen gingen een overval plegen op een iemand die illegaal PlayStations ombouwde. Het eindigde in een vreselijk drama. Drie mensen werden om het leven gebracht. Evert deed mee aan de overval. Dat staat niet ter discussie. Hij zegt dat hij niet wist dat de overval zo gewelddadig zou worden. En dat is van belang voor de vraag of hij medeplichtig is of niet. In dit boek wordt het bewijs precies geanalyseerd op grond waarvan kan worden beslist of Evert medeplichtig is. Of niet.

 • Wie het heeft over de positie van dieren in de criminologie, kan vaak op lacherige reacties rekenen. Dominant is de gedachte dat het in dit door sociale wetenschappers en juristen gedomineerde veld van studie toch vooral over mensen gaat. Maar in een tijd waarin we ons in toenemende mate zorgen maken over de (mede door ons eigen toedoen) zorgwekkende toekomst van ons leven en dat van andere soorten op aarde, kunnen we het ons niet meer permitteren om alleen nog aan ons zelf te denken. Wat nodig is, is een non-speciesistische criminologie. Dat is een criminologie waarin niet een soort, de mens, centraal staat, maar een criminologie waarin aandacht is voor  alle leven.

  In dit boek laat Janine Janssen zien hoe rijk aan ideeën en thema's de wereld is van criminologen - en denkers die hen hebben geïnspireerd - die trachten tot een non-speciesistische wetenschapsbeoefening te komen. Ook staat zij uitvoerig stil bij de manier waarop haar eigen denken over andere dieren naast de mens vanaf haar jeugd tot op heden zich ontwikkeld heeft.

 • Op 5 juli 2005 werd politie-aspirant Jobien dood gevonden in haar appartement. De doodsoorzaak was een schot door haar hoofd. Ex-vriend en vader van haar twee kinderen, Vahid, werd direct verdachte. Volgens de offi cier van justitie vermoordde hij Jobien op maandagavond 4 juli toen hij bij haar thuis was. De kinderen stonden op dat moment te douchen. Belangrijke bewijsmiddelen in de zaak zijn schotresten, de slechte relatie van Jobien met Vahid, de houding van het lichaam van Jobien, de staat van het appartement en het meenemen van de kinderen door Vahid. Vahid werd veroordeeld. Maar wat op het eerste gezicht een sterke zaak leek, blijkt na grondige analyse een zwakke zaak van te zijn. Er is alleen indirect bewijs en er was te beperkt onderzoek naar andere scenario's gedaan. Vahid heeft altijd volgehouden dat hij de moord niet heeft gepleegd. Zou het kunnen dat hij de waarheid spreekt?

 • Veel toezichthouders in Nederland werken risicogestuurd. Bij risicogestuurd toezicht bepalen toezichthouders expliciet welke risico's de meeste aandacht verdienen. Daarop zetten ze hun beperkte middelen in. Dit rapport laat zien hoe toezichthouders risico's prioriteren, waarom ze dat doen en hoe tevreden medewerkers over deze prioritering zijn.

  In dit onderzoek identificeren we de rijke variëteit aan manieren waarop toezichthouders risico's prioriteren. We laten zien dat vanuit de logica en situatie van de toezichthouder het ook zinvol is om op een eigen manier te prioriteren. Dit onderzoek biedt een begrippenkader om de verschillen in prioriteringswijze en context inzichtelijk te maken.

  Het meenemen van professionele expertise bij inspecteurs en ondertoezichtgestelden blijkt volgens ons onderzoek bij te dragen aan tevredenheid over prioriteiten, terwijl professionele discretie - de keuzevrijheid die medewerkers ervaren - juist geen invloed heeft op deze tevredenheid. Lagere tevredenheid over prioriteiten treedt vooral op bij complexe en controversiële risico's. Juist daar is het moeilijk om risico's tegen elkaar af te wegen.

 • Nederland is de laatste jaren opgeschrikt door een aantal ernstige incidenten in de chemische industrie. Regelovertreding in de chemische industrie kan een direct en ernstig gevaar opleveren voor mens en milieu. Een beter inzicht in welke bedrijven wanneer welke regels overtreden is daarom cruciaal. Deze studie maakt gebruik van inzichten uit de levensloopcriminologie en past die toe op regelovertreding door Nederlandse Brzo-bedrijven. Het onderzoek is gebaseerd op longitudinale data met betrekking tot het regelovertredend gedrag van 494 Nederlandse bedrijven, die jaarlijks worden geïnspecteerd op basis van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). Dit onderzoek brengt patronen in de geschiedenis van regelovertreding door Brzo-bedrijven in kaart. Verreweg de meeste bedrijven (9 op de 10) overtreden wel eens de regels.

  Het aantal overtredingen is echter niet gelijk verdeeld over bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat een klein aantal overtreders (7%) verantwoordelijk is voor een disproportioneel aandeel overtredingen (24%). Er werden zeven unieke patronen van regelovertreding gevonden die grofweg in te delen zijn in drie groepen: bedrijven waarvan regelovertreding (1) toeneemt, (2) afneemt en (3) gelijk blijft. De momenteel voor dit onderzoek beschikbare bedrijfskenmerken en branche blijken slechts in beperkte mate samen te hangen met de gevonden patronen in regelovertreding bij Brzo-bedrijven.

  Verder blijkt de diversiteit aan soorten regelovertredingen groot: wanneer Nederlandse Brzo-bedrijven regels overtreden, overtreden zij doorgaans verschillende soorten bepalingen uit het Brzo-besluit. Ten slotte blijken verschillende aspecten van regelovertreding (zoals ernst, type en diversiteit van overtredingen), branche en bedrijfskenmerken niet voorspellend voor het voorvallen van een (ernstig) ongeval bij een bedrijf.

 • De Nederlandse samenleving behoort tot de internationale kopgroep in het omarmen van nieuwe informatietechnologie. Deze technologie biedt ons ongekende snelheid en gemak, maar heeft ook een keerzijde in de vorm van nieuwe kwetsbaarheden en gelegenheid voor criminaliteit.

  Door de snelheid en versplintering van onze digitalisering zijn effecten en neveneffecten niet op voorhand te voorspellen. We zullen daarom als samenleving steeds moeten improviseren in de omgang met nieuwe risico's die onherroepelijk blijven ontstaan. Daarbij kan nog maar weinig centrale aansturing door overheden plaatsvinden. Want in de gedigitaliseerde, black box society zijn complexe netwerken van verdeelde macht tussen technologische super controllers en eindgebruikers aan zet.

  Er ligt gelukkig een enorme veerkracht besloten in de samenleving en haar instituties. Daardoor gaat er al veel goed. Met de nodige ondersteuning, samenwerking en aanpassingen zijn wij collectief in staat om onze nieuwe, digitale samenleving prettiger, eerlijker en veiliger te maken. Zijn wij bereid daar een deel van onze digitaal verworven vrijheden voor in te leveren en ons online gedrag aan te passen?

 • Voor velen staat het vakgebied van de antropologie vooral bekend als de
  studie over verre volkeren, samenlevingen op tropische eilanden of in
  oerwouden. Zakelijk gezien wordt het vaak omschreven als een waardeloze
  studie. Wat een misvatting! Het handelen van mensen, de ontwikkelingen
  van groepen of teams; dat is de echte kern van de
  antropologie. Hoe handelen we vanuit waarden, welke
  normen horen daarbij en welke symbolen worden
  daarbij gebruikt? Vanuit dat perspectief kunnen we
  ook onze Nederlandse samenleving observeren, met
  vele verschillende individuen handelend in diverse
  groepsverbanden. De antropoloog kijkt naar de
  waarden die leiden tot het handelen van mensen en
  groepen en vraagt zich ook af of die met elkaar in
  botsing kunnen komen. Met die bril kijken geeft een
  waarde(n)volle inkijk op basis waarvan waardevolle
  interventies kunnen plaatsvinden. Dat is voor mij als
  burgemeester én als antropoloog het grote belang
  van de antropologie.

  In dit boek gaat Janine Janssen in op de vraag wat de antropologie voor de
  politie kan betekenen en hoe ideeën uit die wetenschap aangewend kunnen
  worden in het onderzoek voor, met en bij de politie. Na het lezen zult u de
  conclusie delen: antropologie is waardevol!

  Jack Mikkers, antropoloog én burgemeester van 's-Hertogenbosch

 • De bestrijding van de drugscriminaliteit in Nederland in de periode 1961-2011 is lang niet altijd effectief geweest en is gepaard gegaan met zogeheten Dirty Harry-problemen: de morele dilemma's waar een politiemedewerker voor staat wanneer er sprake is vaneen urgente situatie, er geen twijfel is over de aard van het doel dat bereikt dient te worden en alleen het gebruik van ongeoorloofde middelen kan helpen dat doel te bereiken.

  Dit boek schetst de ontwikkeling van de Nederlandse drugsbestrijding in de periode 1961-2011 vanuit het perspectief van de politie. Hierbij wordt met name geput uit het toenmalige discours in de politievakbladen en de herinneringen van politiemensen. Centraal staat de vraag welke verklaringen er vanuit het perspectief van de politie aangedragen kunnen worden voor de Dirty Harry-problemen zoals die zich hebben voorgedaan. Daartoe wordt niet alleen gekeken naar de drugsbestrijding zelf, maar ook naar de context: de ontwikkeling van de politieorganisatie in het algemeen en de recherchein het bijzonder, de ontwikkeling van (de bestrijding van) de georganiseerde (drugs)criminaliteit en last but not least de ontwikkeling van het drugsprobleem en het drugsbeleid.

  Dr. Jack C. Wever (1969) is bestuurskundige en criminoloog. Hij is sinds 2008 in dienst van de politie en is onder meer actief geweestals senior adviseur van de Raad van Korpschefs en secretaris van een tweetal strategische beleidsgroepen. Voor dit onderzoek was hij als promovendus verbonden aan het lectoraat politiegeschiedenis van de Politieacademie.

 • Een significant other is iemand die veel invloed uitoefent door zijn of haar wetenschappelijke werk. In deze bundel zijn 22 sociale wetenschappers geïnterviewd die grote betekenis hebben voor de culturele criminologie. Zij spreken uitgebreid over hun theoretische invalshoeken, onderzoeksmethoden, hun ethische overwegingen, persoonlijke inspiratie, visie op de Nederlandse en internationale criminologie, en de obstakels en dilemma's die ze in hun carrière tegenkwamen.

  Aan het woord komen onder meer: Jock Young / David Garland / Howard Becker / John Braithwaite / Jacqueline de Savornin Lohman / Abram de Swaan / André Kbben / Frank Bovenkerk / Peter Cohen / Pieter Spierenburg / Kees Schuyt / Henk van de Bunt / Chrisje Brants / Chris Eliaerts. Met een inleiding van Marc Schuilenburg en Dina Siegel.

 • De stad is in verwarring en zoekt naar orde. Burgemeesters en wethouders worden bedreigd. Het aantal verwarde personen op straat neemt toe. Gemeenten weten niet wat ze aan moeten met de prostitutie: verbieden, reguleren of verplaatsen? Het leven in de stad leidt soms tot stress. Meer groen kan helpen om die te bestrijden, maar de stad moet óók zorgen voor genoeg woningen.

  Deze bundel geeft een overzicht van de problemen en uitdagingen waarmee de stad van de eenentwintigste eeuw wordt geconfronteerd. Hoe kunnen we de uitwassen van Airbnb tegengaan? Voldoen de tegenwoordige bed-bad-brood regelingen wel aan de Europese normen? Als de burgemeester een pand sluit waar wordt gehandeld in drugs, mag er dan ook nog een straf worden opgelegd? Hoe zit het met de buitenlandse financiering van moskeeën? Ziet eerwraak in de grote stad er hetzelfde uit als op het platteland? Lijdt de stad meer onder klimaatverandering dan het platteland en wat helpt daar tegen? Dragen camera's bij aan gevoelens van veiligheid? Hoe wordt de prostitutie in Amsterdam bedreven en hoe gebeurt dat in de Chinese stad Dongguan?

  Het boek richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in de eigentijdse problematiek van de grote stad. Wetenschappers, bestuurskundigen, burgemeesters, politiefunctionarissen, sekswerkers en hun klanten, hennepkwekers, verwarde personen en studenten kunnen hun kennis over de stad verrijken met dit boek.

 • Van toezichthouders wordt steeds vaker verwacht dat ze informatie over hun toezicht en onder toezicht
  staande organisaties publiceren. Dat doen ze om burgers in staat te stellen keuzes te maken, om onder
  toezicht staande partijen te bewegen zich aan wet- en regelgeving te houden en om verantwoording af
  te leggen.

  Een veel gehoord argument voor transparantie over toezicht is dat dit bijdraagt aan het vertrouwen.
  Maar draagt transparantie wel bij aan het winnen van het vertrouwen van burgers? En doet het afbreuk
  aan het vertrouwen in sectoren als de toezichthouder publiceert dat er veel mis is in de sector?
  In Vergroot transparantie vertrouwen in het toezicht? krijgt de lezer aan de hand van kwalitatieve en
  kwantitatieve analyses een diepgaand inzicht in de effecten van uiteenlopende vormen van transparantie
  op het vertrouwen van burgers in drie toezichthouders en sectoren. Dit boek laat zien dat transparantie
  bijdraagt aan het vertrouwen in de toezichthouder, zonder dat het afbreuk doet aan vertrouwen in een
  sector, zelfs als er sprake is van `slecht nieuws'. Er zijn echter wel verschillen tussen toezichtsdomeinen,
  waardoor in een aantal situaties andere communicatiestrategieën juist passender zijn.

  Dit is een uitgave in de reeks `Handhaving en Gedrag'.
  Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is opdrachtgever
  voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en naleving van regelgeving.
  Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over mechanismen die ten grondslag liggen aan
  naleving of overtreding van regelgeving en de wijze waarop de overheid dit gedrag kan beïnvloeden.
  De centrale vraag is hoe het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen kan worden
  verklaard vanuit de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, waaronder
  de handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.

empty