• Wat is evolutie? Wat is het nut van biodiversiteit? Hoe erg is het als soorten uitsterven? Daarover is tegenwoordig veel discussie. De meesten zien dit als een moreel dilemma. Dit essay laat zien dat je deze onderwerpen wel degelijk op een natuurwetenschappelijke manier kunt benaderen.

  Want wat is eigenlijk nut? Wat is evolutie en leven? Wat is biodiversiteit? Wat is het belang van de mens? Volgens de auteur moeten we anders naar het begrip evolutie kijken. Als we dat doen volgt evolutie voorspelbare patronen, en zouden we de volgende stap in de evolutie kunnen voorspellen?

  Door zijn verrassende antwoorden en prikkelende voorspellingen zet de auteur zijn lezers op scherp. Hij nodigt uit tot een nieuw soort discussie, niet alleen academisch, maar juist ook gericht op een praktische toepassing in de natuurbescherming.

  Interessant voor biologen en natuurbeschermers, filosofen en toekomstdenkers, onderzoekers en studenten, politici en beleidsmakers. Voor iedereen die nadenkt over de natuur en het leven.

  Mens en natuur, biologie, biodiversiteit, evolutie, evolutietheorie, natuurfilosofie, filosofie, natuurbeheer, natuurbeleid, geschiedenis, toekomst, Plastic Panda's

 • Wat is de kortste weg van a naar b, als je niet weet wat b is of waar het ligt? In dit sprankelende vervolg op het succesvolle Blikwisselingen betoogt Robbert Dijkgraaf op overtuigende wijze hoe belangrijk verwondering, intuïtie, kunst en creativiteit zijn in de wetenschap.
  Met aanstekelijk enthousiasme laat hij zien hoe de zoektocht naar een antwoord op de schijnbaar nutteloze vraag hoe de wereld in elkaar zit, diezelfde wereld ingrijpend verandert en de moeite waard maakt.
  Van legoblokjes tot wondergetallen, van de oerknal tot de maanlanding, van de Groenlandse ijskap tot de Nederlandse politiek - in Dijkgraafs visie is wetenschap overal om ons heen, mateloos fascinerend en voor iedereen toegankelijk. Het nut van nutteloos onderzoek is hier zelf het beste bewijs van.

  Robbert Dijkgraaf is universiteitshoogleraar mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam en tot juni 2012 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Daarna begint hij als directeur van het befaamde Institute for Advanced Study in Princeton. In 2008 verscheen zijn Blikwisselingen (zeven drukken).

  Over Blikwisselingen:

  'Robbert Dijkgraaf kan fantastisch schrijven (...). Hij schrijft telkens op een nieuwe en verrassende manier over een grote verscheidenheid aan onderwerpen.' vrij nederland

  'Dat hier een man staat met een onwrikbaar vertrouwen in de weg van het menselijk verstand, is volstrekt duidelijk. Hij komt er zelf geregeld, op die weg, en weet hoe heerlijk het is. Zijn lezers nu ook.' de volkskrant

 • What use is biodiversity, and does it matter if species die out? These controversial questions arouse considerable debate. Most people believe they represent a moral dilemma, but The Pursuit of Complexity shows that it is possible to explore them in a scientific way.

  Author Gerard Jagers op Akkerhuis takes us back to the underlying fundamental questions: What actually is usefulness, or utility? What is evolution? What is life? What is biodiversity? And how important are human beings in all this? According to him we have to look at evolution in an entirely different way. If we do that we see that it follows predictable patterns, and that it is possible to anticipate the next stage in the evolutionary process.
  />
  His surprising answers and provocative predictions keep the reader in suspense. He invites us to engage in a new type of discussion, one that encompasses not only the scientific and philosophical issues, but also their practical implications for nature conservation.

  The Pursuit of Complexity is written in clear terms for a broad audience, from biologists and nature conservationists, philosophers, futurists, researchers and students to politicians, policymakers and anyone with an interest in nature and curious about what constitutes life.

  Keywords: evolution, biodiversity, human and nature, nature philosophy, nature conservation, biology, nature, science

 • 'Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveau. T ij d = I l l u s i e' is een meer uitgebreide versie van het boek: 'Leef - Tijd'. Het was logisch dat deze nieuwe visie tot verdere verdieping opriep. Een apart hoofdstuk om vragen te beantwoorden bleek eveneens geen overbodige luxe. Omdat het geheel méér werd dan een 2de druk was een nieuwe titel gerechtvaardigd. De H.H, 14de Dalai Lama van Tibet, opende 25 jaar geleden in de Universiteit Amsterdam een vijf-daags symposium waar prominente wetenschappers in panelbijeenkomsten met vele deelnemers van gedachten konden wisselen onder het motto: Art meets Science and Spirituality in a changing Economy. Dit symposium was mede de drijfveer - de innerlijke drang - om dit boek het licht te laten zien. Niet alleen de religieuze cultuur is in de achter ons liggende periode van 25 jaar in een humanistische neigende visie veranderd. Door de snelle digitale ontwikkeling van ICT en verdere automatisering werd de gevestigde cultuur door de vrije - modern denkende mens - veranderd in een 'seculiere samenleving'. Een samenleving waarbinnen de mens zich autonoom individualiseert en zich meer als een 'i k' ging manifesteren. Bovendien kunnen we spreken van 'Bewustzijnsverandering'.Het is toch beschamend dat 'Het Westen' een ontoelaatbare discrepantie heeft laten ontstaan t.o.v. andere culturen zoals in Afrika - door ons 'i k'- met alle gevolgen van dien waarmede we dagelijks geconfronteerd worden. . Welvaart en hebzucht zijn stevige vrienden, maar verblind de empathie, waardoor het verschil tussen arm en rijk versneld toegenomen is en nog steeds toeneemt tot: . 'O n a c c e p t a b e l. '

  Ook de invloed vanuit het Oosten is zorgelijk. Binnen het Bedrijfsleven en de Sport - en vooral ook in de Rotterdamse Haven - infiltreren Chinese belangen. Zelfs het 'Zwitserleven Gevoel' werd ingekleurd. . Al deze tekenen wijzen er op dat we afstevenen op een nieuwe 'Wereldorde' binnen een virtuele wereld. . Met de ICT zitten we digitaal in een stroomversnelling waarbij de wetenschap en met name de Kwantum- en Snaartheorie*, zoekende is naar 'iets' dat macht c.q gezag over het fenomeen 'Mens' uitoefent. Daarom ook een uitdagende titel. Bedenken we hierbij dat het begrip 'Tijd' een illusie is binnen ons stoffelijk bestaan, dan wordt het geheel als vanzelf een zodanig fascinerend thema dat het je niet meer loslaat en je transcendeert tot een virtuele wereld. . 'Tijd' is een illusie en hoe langer je erover nadenkt, hoe meer zekerheid je krijgt dat 'Tijd' in wezen kosmisch gezien onwerkelijk is. Het was er nooit en het zal er ook nooit zijn. Door de auteur wordt 'Tijd' op boeiende wijze onder de loupe genomen. U neemt kennis van een opzienbarende visie. De auteur neemt u niet alleen mee in de geschiedenis van de kalendersystemen maar ook op zijn mystieke reis waardoor het duidelijk wordt dat wanneer er geen 'Tijd' is, er ook geen materie is, maar Universele Geest - Energie. De waarheid - het geheim - wordt vertroebeld door 'Tijd'. Deze opzienbarende onthulling zal eveneens een omslag in uw levenshouding teweeg brengen, die zich zal gaan richten op:
  -Vrijheid -Zelfbeheersing Tolerantie-Liefde
  Het Geheim?: A p o t h e o s e!
  Goede reis en een: 'B e h o u d e n V a a r t'

 • De lagune

  Armand Marie Leroi

  Aan de westkust van Turkije ligt het eiland Lesbos, dat door een lagune vrijwel in tweeën is verdeeld. Dit is de plek waar, 2400 jaar geleden, Aristoteles besloot zich te gaan verdiepen in de natuurlijke wereld.
  Iedereen kent Aristoteles als filosoof - maar dat hij ook voor de biologie van enorm belang is geweest, is een beetje vergeten. Hij schreef alles op wat hij over de dierenwereld kon zeggen, teksten die bekendstaan onder de naam Historia Animalium. Eeuwenlang trokken wetenschappers er niet meer op uit om te kijken hoe de natuur erbij lag: ze sloegen simpelweg Aristoteles erop na. Vanaf de zeventiende eeuw kwam het tegengeluid: `Bestudeer de natuur! Niet de boeken!' Zo verdween Aristoteles langzaam uit de wetenschappelijke canon. Nu is het tijd voor een herwaardering: Armand Leroi herstelt in dit boek de reputatie van Aristoteles de wetenschapper. Niet alleen was hij de eerste bioloog, hij is nog steeds een van de grootste. Met De lagune geeft Leroi werkelijk een nieuwe visie op leven en werk van de filosoof.

 • The Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development concluded with the outcome document "The Future We Want", endorsed by the UN General Assembly in June 2012. Three years later, the UN General Assembly adopted the Sustainable Development Goals 2030, with special emphasis on the role of science and technology.

  This book explores how governments and stakeholders can cooperate in governing emerging technologies contributing to this common future. Three cases are presented where technology plays a role in a societal context relevant to sustainable development. In the first case, technology could offer solutions to violent social conflicts over mining. In the second case, biotechnologies and life sciences cause biosecurity risks, which could be solved by engaging citizens in social solutions for strengthening biosecurity governance. In the third case, drone technology has recently entered civil as well as military markets, giving rise to many legal, ethical and social questions and uncertainties. At this stage, the technology is still flexible and could be shaped through value sensitive design.

  The rest of the book presents a 3-dimensional approach to international sustainable and responsible innovation, combining legal, technical and social fixes. Legal fixes include international constitutional and legal chance, culminating in a global parliament and dual national and global citizenship, inspired by the philosophers Habermas and Kant. Its implications are compared with less revolutionary proposals for institutional reform, soft law and voluntary self-regulation. Technical fixes include value-sensitive design of technologies and products, as well as the use of computer-models and decision support tools. Social fixes include public dialogue about norms and value-differences between cultural and religious communities. The dialogue rules are inspired by communitarian thinkers and by the subsidiarity principle, that decisions should be taken as close as possible to the persons affected by them.

  The book ends with an overview of current international good practices among all engaged stakeholder groups contribute to more sustainable and responsible technology development. Finally, it offers concrete suggestions for joining the common endeavour to construct the Future Technologies We Want.
  Ineke Malsch (Utrecht, 1966) graduated in physics at Utrecht University, the Netherlands, and received a PhD in philosophy at the Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Her PhD-thesis is entitled "Ethics and Nanotechnology. Responsible Development of Nanotechnology at Global Level in the 21st Century." This book takes a different angle to the same issues, starting from societal needs in stead of technological impacts.

  See also www.ethicschool.nl/english.

 • Ruim tweehonderd jaar geleden ontwikkelde de filosoof Kant een kennisleer op grond waarvan kennis over het transcendente onmogelijk is. Wij zouden alleen iets kunnen weten over wat in de zintuiglijke aanschouwing gegeven is. Sindsdien leven we welhaast in een post-Kantiaanse wereld. Kants kennisleer legde mede de basis voor het algemeen geaccepteerd raken van een positivistisch wereldbeeld. Filosoof Emanuel Rutten laat in dit boek zien dat Kant ernaast zat. Het betreft een van de vroegere teksten van de Amsterdamse filosoof. Volgens Rutten blijft Kant onterecht vasthouden aan het empiristische idee dat de mens niets kan weten over datgene wat niet in de zintuiglijke ervaring gegeven is. Rutten ontwikkelt een allesomvattende alternatieve kennisleer op grond waarvan kennis over het transcendente voor ons weer mogelijk wordt. Zo wordt in onze tijd opnieuw ruimte gemaakt voor kennisclaims over God. Het is precies deze oorspronkelijke inclusieve `wereld voor ons' kennisleer die aan de basis staat van veel van zijn latere wijsgerige werk.

 • EcQ

  Daan Fousert

  • Eurocom
  • 25 Februari 2021

  Dit boek is bedoeld om bewustwording te scheppen voor en het belang te onderstrepen van een complete kijk op en herstel van onze ecologie. Er zijn gelukkig veel initiatieven op dat gebied echter deze worden nogal fragmentarisch opgepakt. Onze ecologie bestaat uit acht aspecten, die ik in dit boek uitwerk. Soms zijn we actief op slechts één aspect. Zo draagt elektrisch rijden bijvoorbeeld bij aan een reductie van CO2-uitstoot en een afbouw van fossiele brandstof maar negeert de negatieve impact op biodiversiteit (bodemvernietiging), inclusiviteit (uitsluiting van mensen die kobalt moeten delven), diversiteit (verjagen van mensen van hun geboortegrond omdat daar het kostbare kobalt ligt) en circulariteit (slechts een minuscuul gedeelte van de batterijen wordt gerecycled of hergebruikt).

  Ecologisch bewust leven vraagt van ons dat we met alle aspecten rekening houden om een maximale bijdrage te leveren aan het herstel en behoud van de kwaliteit van de biosfeer. Dat vraagt om bewustwording van onze ecologische intelligentie. Dit boek gaat hierover en legt uit wat EcQ is en hoe we het kunnen inzetten.

  Daan Fousert is een productief en veelzijdig schrijver. Dit boek is nieuw aan zijn brede genre. Zijn betrokkenheid met milieu en duurzaamheid inspireerde hem tot het initiëren van het begrip EcQ (spreek uit eccu) Ecologische Intelligentie. Met dit boek wil hij ons bewust maken van de noodzaak en de omvang van een ecologisch bewuste maatschappij. Het boek past in de lijn van zijn 'zakelijke' boeken zoals o.a. 'Nooit meer de Baas' - 'Dienend Leiderschap' en 'Leef je Ziel'.

  Naast deze lijn schrijft hij ook (psychologische en spirituele) romans, thrillers en historische romans. Fousert wordt getypeerd als een vlotte en boeiend schrijver die je weet mee te nemen in al zijn verhalen.

 • Een halt aan de wetenschappelijke fraude! Wat is er toch aan de hand in de academische wereld? Het ene na het andere geval van wetenschappelijke fraude haalt de media! In binnen- en buitenland reageren universitaire wereld en maatschappij met onbegrip, ongeloof en verontwaardiging. Het debat over wetenschappelijke integriteit en de nefaste invloed daarop van de almaar toenemende publicatiedruk woedt volop. Dreigt het vertrouwen in het wetenschappelijke wereldbeeld en in de wetenschappelijke onderzoeksmethode volledig teloor te gaan? Is het niet de hoogste tijd om die ontoelaatbare misbruiken in de wetenschap uit te roeien? Dit boek presenteert waarden aan studenten, criteria aan wetenschapsmensen en argumenten aan beleidsmakers om misbruiken, fraude en plagiaat te voorkomen. Aan de verbijsterde leek biedt de analyse een verhelderend inzicht. Eerlijke wetenschap is een onderhoudend (wetenschapsfilosofisch) essay over wetenschap en ethiek. Het biedt een onderbouwd en genuanceerd antwoord op een beschamende realiteit, voorbij de intuïtieve en emotionele uitspraken van sommige betrokkenen in de publieke ruimte.

empty