Elikser B.V. Uitgeverij

 • Johanna Kamstra is in jonge húsdokter dy 't sa op it each it perfekte libben hat. Har pasjinten binne wiis mei har, se is ferloofd mei gynaekolooch Joost en wennet yn in prachtige filla oan 'e râne fan Ljouwert. Dochs hat se altyd it gefoel dat se tekoart sjit en net past yn har omjouwing.
  Se hat al jierren gjin kontakt mear mei har âlden, dy 't der mar wat hinne libje. De ienige fan har famylje dêr 't se har by thús fielt is omke Hannes. Mei him en har neef Ate gong se as jongfaam altyd op sylfekânsje. As omke komt te ferstjerren moat Johanna wol kontakt sykje mei har heit en mem en sjocht se har famylje foar it earst yn jierren werom. Ek Ate.
  It testamint fan Hannes set it libben fan de famylje Kamstra folslein op 'e kop. Se moatte mei elkoar in kasko klear meitsje foar de IFKS-silerij en dêrmei by de earste trije eindigje. De ynset: it foarstlik neilittenskip fan Hannes...

 • Fiifentweintich jier lyn hat Abe it toufabryk, syn âlden en freonen achter him litten nei't syn twillingbroer Jelle syn freondinne ferovere hat en mei har troud is. Hy is fan hûs weirûn en yn Noarwegen telâne kaam. Yn in opstiging giet er, tegearre mei syn dochter, werom nei Fryslân en as earste nei it famyljebedriuw. Hy liket sa bot op syn broer, dat se meiïnoar ferwiksele wurde.
  Jelle is no direkteur fan it fabryk en liket fiergeande plannen mei it bedriuw te hawwen. Dat jout in protte ûnrêst ûnder it personiel. En giet it thús wol allegear sa't it moat? Abe fernimt dat Doet him noch net fergetten is.
  Hy komt foar nuvere ferrassingen te stean. En hy is net de iennichste dy't noch wat mei it ferline te ferrekkenjen hat.

  Jan Schokker hat in rige fan fiif flotte en fermaaklike misdiedromans skreaun. Dit boek is it earste yn in nij sjenre, yn deselde humoristyske styl.

 • It geloksbern

  Hilda Talsma

  As Betty nei in skoft yn it sikehûs wer thúskomt, wol se earst neat fan Evert en har dochter Ymkje witte. Se hat slim lêst fan skuldgefoel èn fan har ferbrânde earm, dyt noch net goed genêzen is. Elske besiket har wat op te fleurjen en ek har oare freonen dogge der alles oan har te helpen. Betty begjint pas echt op te libjen as se tegearre mei har âlde leafde Hindrik in konsert fan De Hûnekop organisearret. Se komt swier ûnder de betsjoening fan Emiel, mei in stim dyt like rau en rûch is as de sjonger sels. Betty wol suver wer âlderwetsk los en de maten út har wylde tiid kinne de eagen net fan har ôfhâlde. Mar dan bedjert har suster Akkelyn, lykas altyd, it feest.
  Mei dit tredde diel oer Elske, Ronny en Betty slút Hilda Talsma dizze searje op in tige meinimmende wize ôf. Har flotte en humoristyske styl en de fanselssprekkende natuerlikens fan de haadpersoanen sprekke in breed publyk oan. In spannend boek, dêrt in protte yn bart. Boeiend fan begjin oant ein. Earder skreau Hilda Talsma De twadde hûd, wêrynt Ronny en Elske inoar nei jierren wer treffe. Yn Flammen stiet har houliksfeest sintraal. En yn dit tredde diel komme de ferskillende linen byinoar.

 • Brekber

  Hilda Talsma

  Sinne kin better mei hynders as mei minsken. Dy begrypt se teminsten en sy begripe har. Freonen hat se net, ôfsjoen fan Jorrit dyt se al har hiele libben kin en dêrt se letter in relaasje mei krijt. Hy begrypt har folslein, mar wol mear fan har as dat se him jaan kin.
  As se mei har âlden en sus nei Sardinië giet, op besite by har earder noch ûnbekinde pake en beppe, wurdt dúdlik wêrt Sinne har leafde en talint foar hynders fan hat mar ek har ûnfermogen om echt kontakt mei minsken te lizzen. Se treft in ruter dêrt se slim fan ûnder de yndruk rekket en dat set alle ferhâldingen op skerp.
  Desyllusionearre giet se werom nei hûs. Se fynt wurk op in maneezje dêrt se it nei `t sin hat. Mar dat duorret net lang, se krijt in nije baas. Hy hat in kompleet oare fizy as har. Se kin him net útstean en hy fynt har in oansteller. Dochs krije se úteinlik wat mear respekt foar elkoar mar dan sjocht Sinne eat dat har hert brekt en hy is dêrby belutsen. Se nimt in rigoereus beslút mar flechtet foar de gefolgen. En dan komt se harsels goed tsjin.


  Hilda Talsma stiet bekend om har flotte en frisse skriuwstyl. Har boeken lûke in breed publyk. Earder skreau se de trilogy De twadde hûd, Flammen en It geloksbern.


 • Albert en Annelies van Zanden hebben een goedlopende huisartsenpraktijk in Friesland. Ze bieden ondersteuning bij lichamelijke klachten en helpen zeker ook vaak bij geestelijke nood. Zo komt Annelies in contact met Eva, die vroeger door haar broer is misbruikt. Ze helpt haar, om haar eigen seksualiteit te ontdekken en ervan te leren genieten. Samen confronteren ze Eva's broer met zijn daden uit het verleden. Intussen is hun dochter Anna samen met haar geliefde Clara druk bezig met de studie geneeskunde. Hun leven is mooi en vervullend. Totdat Annelies de haar besluipende moeheid niet langer kan negeren. En dat leidt tot verrassende ontwikkelingen.
  Een belangrijk thema in dit boek is het zelfbeschikkingsrecht. Over eigen seksualiteit en over eigen dood. De hoofdpersonen in dit boek en met name Albert en Annelies, laten duidelijk zien, hoe zij erover denken: 'niemand anders dan ikzelf, beslist over mijn eigen seksualiteit en mijn dood'.

 • Wyn fan de winners is it tredde en lêste diel fan de Wyntrilogy. De famylje Kamstra sil besykje om wer yn 'e grutte A-klasse te kommen, mar Ate hat der klauwen oan om alles yn goede banen te lieden. Johanna hat oare prioriteiten no't se mem is, en mei de Onnie's yn it fermidden witte je noait hoe't de wyn waait. De leafde tusken Roos en Joost wurdt swier op 'e proef steld en de nije bemanningsleden út Frisum soargje foar de nedige konsternaasje. It wurdt wer in wike fol ferrassingen.
  Mei Wyn fan de winners hat Hilda Talsma wer in skûtsjeroman skreaun dat in breed publyk oansprekke sil. Flot, fermaaklik en meinimmend. Har eardere skûtsjeromans, Wyn fan feroaring (I) en Wyn fan de wierheid (II) wiene beide Boek fan de Moanne yn de simmer. Earder skreau sy trije romans oer it doarp Frisum: De twadde hûd, Flammen, It geloksbern (bondele yn Frisum Trilogy. Dêrnei folge Brekber, oer Sinne, in jonge frou dy't hiel goed mei hynders omgean kin. Yn 2017 publisearre se har earste jeugdroman Slangen ûnder it bêd.

 • It libben fan Connie en Bonnie Kamstra stiet op 'e kop troch in ûnferwacht foarfal, wêrtroch de ferhâldings feroarje en op skerp komme te stean. Dat Roos en Hindrik op de pleats passe moatte en de camping Roos oer de hege skuon rint, komt dan ek krekt op it goede momint. De Kamstra's geane derhinne om te helpen en dat bringt de Onnie's yn kontakt mei in hiele oare wrâld, dy fan de hynders. Se ha de smaak al gau te pakken en Connie set Wildrik, in eigenwize Fryske hynst dêr't sels Hindrik net mei omgean kin, op har eigen wize teplak. De relaasje tusken Roos en Hindrik hat bot te lijen ûnder de frustraasjes fan Hindrik en sadwaande giet Wildrik nei de maneezje fan Richard en Sinne. Wildrik fielt him al gau thús by Sinne en Roos by Richard. Mei-inoar dogge se de tarieding fan Wildrik foar de hynstekeuring yn it WTC Expo en de oanrin dêrhinne én de útkomsten dêrfan binne mear as ferrassend!

  'Wer in hearlik Hilda-boek!'
  Hilda Talsma skriuwt flotte en spannende boeken foar in breed publyk. Se begûn mei trije romans oer it doarpke Frisum: De twadde hûd, Flammen & It geloksbern, letter bondele ta de Frisum Trilogy. Dêrnei skreau se it boek Brekber, oer it bysûndere hynstefamke Sinne. Yn de jierren 2015, 2016 en 2017 ferkynden de skûtsjeromans Wyn fan feroaring, Wyn fan de wierheid & Wyn fan de winners. Yn De Onnie's en it hynstebal komme personaazjes út al dizze romans wer werom. Tuskentroch skreau se de jeugdroman Slangen ûnder it bêd.

 • 'Haal die vlag weg! Ik wil niet voor Hitler vlaggen!'
  Hank zet de ketel terug. Tergend langzaam. Hij doet het deksel op de theepot en steekt het vlammetje van het theelichtje aan. Ze durft haar opdracht niet nog eens te herhalen. Ze wacht, haar vuisten gebald.
  Eindelijk draait hij zich om. Hij heeft weer de ijskoude blik die ze kent van hun eerste ruzie. 'Die vlag blijft daar hangen. Hier bepaal ik de dingen, is dat duidelijk?' Zijn stem is laag, dreigend.

  Hank Beek leek zo'n sterke, knappe man, vooral als hij zijn uniform droeg. Het zou Liesel Friedrichs de kans geven, te ontsnappen aan haar liefdeloze thuis. Haar adoptiemoeder is een fervent Nazi-aanhangster. Liesel heeft daar grote moeite mee en verzet zich ertegen. Als zij met Hank Beek trouwt en naar Nederland verhuist, blijkt ze in een familie van NSB'ers terechtgekomen te zijn. Liesel heeft het als Duitse moeilijk in de Nederlandse samenleving. Na de bevrijding wordt Hank gedetineerd. Liesel scheidt van hem en keert terug naar Duitsland. Ze neemt haar dochter Christel mee, maar die raakt ze later weer kwijt aan haar verbitterde ex-man.

  Christel Beek is veertien als ze weer contact met haar moeder Liesel krijgt. Ze voelt zich zowel in het nieuwe gezin van haar vader als in dat van haar moeder slecht thuis.
  De moeilijke jeugd van Christel heeft effect op haar als volwassen vrouw. Als haar ouders oud zijn ziet ze kans om zich enigszins met hen te verzoenen.

  Annelies Kok (Zeist, 1954) beschrijft in deze roman hoe traumatische gebeurtenissen doorwerken in volgende generaties. Ze vertelt de geschiedenis van Liesel en het verhaal van Christel afwisselend vanuit hun perspectief.
  Een aangrijpende roman, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

 • Vanaf de eerste dag dat ze elkaar ontmoeten zijn Albert en Annelies verbonden. Ze zijn nog heel jong en weten eerst niet wat hen overkomt. Maar het is voor altijd. Samen maken ze heel bijzondere dingen mee. Ze leren de liefde kennen, in al haar kracht. Maar ook diep verdriet, angst, twijfel, verwarring.
  Roel Beenen schetst hun geschiedenis met oog voor detail en een warme blik. Hij stelt essentiële vragen, vervat in een vertelling over twee mensen die midden in de wereld staan. Door de levendige dialogen, de prachtige poëtische scènes en de herkenbare complexe kwesties zal het veel mensen aanspreken.


empty