Elikser B.V. Uitgeverij

  • Yn dizze trilogy binne de trije boeken fan Hilda Talsma oer it doarp Frisum bondele.
    It earste diel, De twadde hûd, begjint mei it ferhaal fan Elske, dy't tinkt dat in lytse poppe har libben kompleet meitsje sil. Dat kin lykwols net mei har man Sjoerd, want dy is ûnfruchtber. En dan stiet dy bekende âlde karavan op it merketerrein, mei har jeugdleafde Ronny. Yn it twadde diel, Flammen, is Elske dwaande mei de tariedings foar har houlik. Yn in opstiging freget se Betty om har tsjûge te wêzen. Dêr spuit har famylje raar guod fan, fanwege Betty har reputaasje yn it doarp. It wurdt yn mear as ien opsicht in ûnferjitlike dei. Yn it tredde diel, It geloksbern, stiet Betty sintraal. As Betty nei in lang ferbliuw yn it sikehûs wer thúskomt, wol se earst neat fan har freon Evert en dochter Ymkje witte. Elske besiket har wat op te fleurjen en ek har oare freonen dogge der alles oan om har te helpen. Betty begjint pas echt op te libjen as se tegearre mei har âlde leafde Hindrik in konsert fan De Hûnekop organisearret.

    Dit boek is geskikt foar in breed publyk: meinimmend, humoristysk en mei in oansprekkende styl. Hilda Talsma nimt de lêzer mei fleur en faasje mei yn it libben fan de ynwenners fan it moaie doarpke Frisum. In doarp lykas safolle oare doarpen yn Fryslân. De minsken hâlde wol fan in fersetsje, en as it dan feest is wolle de oars sa deeglike maskers noch wolris weifalle en wurdt der hjir en dêr flink bûten de stringen stapt. Dat leveret bytiden hilaryske sitewaasjes op, mar ek pynlike mominten, dy't foar elk werkenber binne.

  • In de ecothriller Beproevingen wordt Lara door Sebastian meegevraagd naar Londen om een verdwenen activiste te helpen opsporen. Sebastian wil haar juridische achtergrond en haar gevatte kijk op zaken inzetten om niet alleen de verblijfplaats te achterhalen van de jonge vrouw, maar ook meer te weten te komen over de duistere praktijken die hij en zijn activistenvrienden op het spoor zijn. Lara gaat met hem op onderzoek uit en raakt steeds dieper in de problemen. Ondertussen komt ze in contact met de aantrekkelijke Colin, die bij de recherche werkt. Al snel blijkt dat hij heel wat te verbergen heeft. Er ontspint zich een adembenemende reeks avonturen, waarin Lara probeert de waarheid boven tafel te krijgen. Zal zij erin slagen datgene wat verborgen ligt in de duisternis aan het licht te brengen? En hoever is zij bereid hiervoor te gaan?
    Een teaser voor de heerlijk leesbare, wezenlijke en spannende ecothriller Beproevingen van Janine Keijser.

empty