Banier Bv, Uitgeverij De

 • Sophie kan het verdriet niet aan. Ze weet maar één
  oplossing: weg van de plaats waar de herinneringen haar
  telkens teveel worden. Zodra zich een reden aandient,
  vlucht ze voor haar ouders, haar vrienden en haar huis.
  Op haar reis ontmoet ze Lenie. De oude vrouw ontvangt
  haar hartelijk. Hoewel ze Sophie lijkt te doorzien, vraagt
  ze nergens naar. Integendeel, ze vertelt Sophie uit haar
  eigen verleden. En haar verhaal is zó meeslepend, dat
  Sophie door Lenies woorden wordt meegenomen naar
  een wereld van lang geleden.
  Zonder dat Sophie het aanvankelijk in de gaten heeft,
  houdt het verleden haar een spiegel voor. Dat geeft een
  onverwachte wending. Maar maakt het ook een einde
  aan Sophies vlucht?

 • `Mammie', zei een van de kinderen. `Hoe lang duurt het nog voor papa bij ons komt?'

  Zo hoorde de moeder scherp inademen. `Dat weet ik niet precies, jongen.

  Probeer maar te slapen. We zullen wel zien wat de morgen brengt.'

  Wat de morgen brengt.

  Laura liet de zin één keer door haar gedachten gaan, maar niet meer. Ze kon het niet verdragen om verder dan een uur vooruit te denken.

  September 1857. Het stoomschip Vandervere moet de pasgetrouwde John en Laura Foster naar New York brengen, de eindbestemming van hun huwelijksreis. Ze kunnen hun geluk niet op. Totdat een storm ruw een einde maakt aan het sprookje. De Vandervere loopt veel schade op en zal onherroepelijk zinken naar de bodem van de Atlantische Oceaan. Samen met de andere vrouwen en hun kinderen kan Laura in veiligheid worden gebracht op een passerend zeilschip. De mannen moeten echter achterblijven, in de hoop dat er hulp komt. Met de dood in de ogen vecht John voor zijn behoud, terwijl hij de een na de ander om zich heen ziet verdrinken.

  Naarmate de dagen verstrijken, wordt het vlammetje van hoop bij Laura kleiner en kleiner. Ze probeert te accepteren dat ze haar John nooit meer terugziet, en bereidt zich voor op een leven alleen. En ze bereidt zich voor op de ontmoeting met haar schoonfamilie in New York. Maar dan loopt alles anders dan gedacht ...

 • Tijdens een verblijf bij haar oom en tante krijgt Martha een relatie met de jonge arts Erik Borg. Er is slechts een nadeel: Erik is erg kritisch over christenen, vooral over het serieuze soort. Maar daarom hoeft ze hun relatie toch niet te verbreken? Ze kan toch zelf gewoon als christen blijven leven? Dan zal hij er in de loop van de tijd vast anders over gaan denken. Maar waarom is oom Blichfeld zo stil?

  Prachtige roman over een provinciestadje in Denemarken, begin 20e eeuw.

 • Door het geloof is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam
  geweest om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel
  ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij
  komen zou (...) En heeft in tabernakelen gewoond (...)
  Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker
  Kunstenaar en Bouwmeester God is.
  Hebreeën 11:8-10


  Zij zochten een stad is de geschiedenis van het veelbewogen
  leven van een joods-christelijke familie die
  de verschrikkingen van twee wereldoorlogen doorstond.
  Lydia Buksbazen, de schrijfster van dit boek, neemt
  de lezer mee van Rusland naar Polen, Duitsland,
  Holland en Engeland. Ze vertelt over de geloofsstrijd
  die haar ouders hebben meegemaakt voordat zij als
  ware zoon en dochter van Abraham rust vonden in
  de Christus der Schriften. Maar zij schrijft ook op
  ontroerende wijze over het verlangen dat zij hadden
  om samen met hun kinderen de Heere te volgen
  langs de vele onbegrepen wegen. Ze bléven vreemdelingen,
  want de stad die ze zochten, ligt niet op
  deze aarde. Maar pelgrims komen Thuis!

 • Met enige aarzeling monstert Peter Blake aan op de Dolphin. Er vergaan de laatste tijd veel Engelse schepen in Het Kanaal. Wat Peter niet weet, is dat de vermogende reder Penrose zonder gewetensbezwaren gammele en overbelaste schepen de zee opstuurt. Ze móéten wel met man en muis vergaan, en dat is precies zijn bedoeling. De verzekering betaalt hem er prachtige bedragen voor uit.

  Peter heeft niet veel keus. Hij moet in het levensonderhoud van zijn gezin voorzien. Bovendien wordt hem verzekerd dat de Dolphin zeewaardig is. Wanneer het schip toch vergaat, zijn er wonder boven wonder enkele overlevenden. Ieder vertelt zijn eigen verhaal. Zal nu eindelijk de waarheid aan het licht komen?

  Hesba Stretton (1832-1911) werd wereldberoemd door haar ontroerende Jessica's eerste gebed, dat speelt in de sloppenwijken van Londen. Ook in Schipbreuk stelt ze misstanden in de negentiende-eeuwse Engelse maatschappij aan de kaak.

 • Fransje woont samen met zijn ouders, broers en zussen in een dorpje in Zeeland. Zijn familie behoort tot de wat armere klasse en moet hard werken om rond te komen. Fransje is altijd bezig met dingen die niet van deze aarde zijn. Zijn kinderfantasie neemt soms een hoge vlucht. Hij benauwt zijn moeder steeds met de meest diepzinnige vragen over dood en leven. Zijn eenvoudige moeder vraagt zich steeds opnieuw af hoe ze zijn vragen moet beantwoorden.

 • Het verhaal speelt in de nadagen van de Duitse bezetting. Kees maakt spannende en ontroerende ogenblikken door tijdens de bevrijding van Walcheren. Later treedt hij als tolk in dienst van het Canadese leger. De leifde bleoit op tussen Kees en Rie, een liefde vol problemen. Allerlei vragen komen op Kees af. Na een emotionele ontknoping zoekt Kees een nieuwe weg. Telkens weer voelt hij zich een vreemdeling en bijwoner op aarde

 • De kliene vrouw

  De herberg van het zesde geluk

  Een ware geschiedenis van een der heldhaftigste vrouwen van haar generatie, Gladys Aylward, die in Engeland diende als dienstmeisje, maar zich door God geroepen voelde in China als zendelinge te gaan werken..

 • Als landgravin zette Elisabeth van Thúringen zich in voor de armen en zwakken, Maar dat is beneden haar stand, aldus de vorstelijke familie.
  Met argwaan wordt zij gevolgd...

 • Over het leven vanCato eo Frits KOhlbrugge
  In dit boek :zijn d.e gebeurtenissèn beschreven van Cala en
  Frits Kohlbrugge. Zij leefden in het midden van de vorige eeuw,
  Cato Engelbert, de rijke, Amsterdamse koopmansdochter, en
  de atme theologiestlJdenl Frits Kohlbrugge vinden elkaar en
  beloven elkaar 'trouw.
  Het wordt Kohlbrugge uiterst moeilijk gemaakt om zijn kerke·
  I1jke examens afte leggen, omdat er nog een aanklacht tegen
  hem ligt uit de tijd d~t hij hulpprediker was in Amsterdam.
  Deze moeilijkhed~n blijven voortduren. want om wille van de
  rust in de vaderlandse kerk van die dagen werd Kohlbrugge,
  ondanks zijn grote talenten, als een ongewenste rustverstoorder
  geschuwd. Zelfs Bildèrdijk, Da COS la, De Clerq en vele andere
  vrienden konden l1em niet helpen. .
  /> Wanneer Cato en Frits trouwen, leven zij door dit kerkelijk
  conllie! In onmin met vrijwel de gehele familie van Cato's kant.
  Da Costa biedt hen de geiegenheld uit zijn huis te ttouwen .
  Calo blijft in een opofferend leven haar man steunen in zijn
  moeilijke strijd, Dat is niet eenvoudig, want deze dichterlijke.
  extatische mens Is sterk van wil Ein niet bereid om te schipperen
  met ·de waarheid.
  Zijn vrouw, die zo'n grote invl.oeèl had op het laven van dele
  befaamd geworden theo1oog, is Jong gestorven. En dat juist in
  een tijd waarin hij haar, volgens menselijke begrippen, het hardst
  nodig had. Na een kort. opofferEfndteven vol geestelijke rijkdom
  moest hij haar missen,
  UITGEVERIJ

 • Dit boek geeft het verhaal van een stuk vergeten
  Kerkgeschiedenis, n.1. hoe tijdens de eerste
  wereldoorlog in Turkije gestreefd werd om op
  grootscheepse en uiterst systematische wijze
  een christenvolk uit te roeien. Een tragedie die
  niet vergeten mag worden.
  In Turkije was een "draaiboek der vernietiging"
  samengesteld op welke manier men zich van de
  christenen wilde ontdoen; koelbloedig,
  geraffineerd, systematisch. Honderdduizenden
  werden de Syrisiche woestijn ingeleid, waar de
  soldaten niet één kogel nodig hadden om zich
  van de christenen te ontdoen.
  Of alle christenen zich als schapen naar de
  slachtbank lieten leiden? Het boek verhaalt van
  één van de pogingen om zich te verbergen op de
  Musa Dagh, een berg in het westen van Turkije,
  even ten noorden van het Antiochië uit de dagen
  van de Apostel Paulus. Veertig dagen duurde de
  strijd van christen-dorpelingen, mannen,
  vrouwen en kinderen, tegen een machtig leger.
  Het is een actueel verhaal, want nog is er in het
  Turkije van nu voor christenen geen plaats.
  Vandaar dat sinds enkele jaren christenen uit
  dat land o.m. naar Nederland vluchten om hier
  asiel te verkrijgen. Dit boek laat treffend zien met
  welke herinneringen deze geloofsgenoten leven.
  Nu zoveel Turken in ons land wonen en we meer
  dan ooit met de Islam worden geconfronteerd, is
  het zeer belangrijk dit boeiende boek te lezen.
  Christenen zijn in het nabije Oosten nog een volk in de wurggreep.

 • In dit boeiende boek beschrijft de auteur de lotgevallen van hen die in de Tweede Wereldoorlog het allerzwaarst werden getroffen: onze joodse landgenoten.
  Velen, van hen die overleefden, hadden na deze gruwelijke oorlog slechts één wens: terug te mogen keren naar het land van hun vaderen.
  Als enige van een gezin overleeft Benjamin de verschrikkingen van de oorlog in het concentratiekamp. Bij terugkomst bestaat zijn schamele bagage uit onder andere een bijbeltje, dat hij in het kamp van een stervende christen-jood kreeg. Hij maakt kennis met Debora, een verpleegster, en bij beiden leeft de wensom naar Palestina te emigreren.
  Hiermee begint voor hen een lange, moeilijke weg naar en in een land dat geteisterd wordt door politieke problemen en oorlogen; die ook vele anderen treffen die zij ontmoeten en vaak eveneens ernstig geleden hebben. Tijdens de oorlog op de Golanhoogte raakt Benjamin gewond en blijvend invalide. Hij mag zijn kracht vinden in een uitzien naar de wederkeer tot de God van hun vaderen.

 • In de zestiende eeuw verspreidt de reformatie zich in
  Europa en ook in Engeland krijgt het protestantisme
  steeds meer aanhangers. Dat veroorzaakt grote politieke
  en religieuze spanningen en degenen die deze nieuwe leer
  belijden, verkeren in levensgevaar.
  In deze rumoerige tijd leeft Anne Askew, een jonge,
  adellijke vrouw uit Lincolnshire. Ze moet machteloos
  toezien hoe een boerenopstand het leven van haar familie
  bedreigt. Ze wordt, als protestantse, uitgehuwelijkt aan een
  rooms-katholieke man, die haar mishandelt. Daarom loopt
  ze weg en gaat in Londen wonen. Daar moet ze haar weg
  vinden aan het hof van koning Henry VIII.
  Ondanks alle verleidingen blijft Anne onverzettelijk en
  put ze kracht uit haar geloof. Maar als haar eigen leven
  bedreigd wordt, zal ze dan staande blijven?

  Dit is het waargebeurde verhaal van een jonge vrouw die
  het lijden aanvaardt vanuit haar geloof in Christus en leeft
  in het vertrouwen dat de hemel haar wacht.

empty