• In zijn memoir `Het raadsel van God' kijkt Alister McGrath terug op zijn veelbewogen leven. Van stellige atheïst werd hij overtuigd christen, maar daarmee waren alle natuurwetenschappelijke vragen niet opgelost, integendeel. McGrath laat zien dat het niet irrationeel is wanneer je de mogelijkheid openhoudt dat er een God is of in ieder geval iets dat alles overstijgt. Maar er blijven ook blinde vlekken en zelfs twijfels. Het boek bevat veel persoonlijke anekdotes, maar ook boeiende theologische en filosofische inzichten over de wereld en het heelal.

 • De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie. Herziene en geactualiseerde uitgave!

  - Een modern leerboek, geschreven door iemand die het vak van onderwijzen als geen ander beheerst
  - Geknipt voor beginners in de theologie
  - Gedetailleerde uitleg van alle sleutelwoorden en begrippen
  - Vermijdt ingewikkelde theologische bijzaken
  - Bevat een uitgebreide samenvatting van theologische termen en suggesties voor verdere studie
  - De ideale introductie in alle onderdelen van de christelijke theologie
  - Bedoeld voor zelfstudie, voor cursussen, opleidingen of universiteit

 • Dit beknopte handboek apologetiek leert niet alleen het geloof te communiceren, maar helpt ook te zoeken naar de apologetische houding die het beste bij de lezer past.

  Grote, welsprekende verdedigers van het geloof zijn van alle tijden, maar het wetenschappelijk atheïsme van deze tijd daagt ons uit tot een nieuwe benadering van apologetiek. Dit handboek zet een methode uiteen die niet alleen het verstand, maar ook het hart en de verbeelding aanspreekt.
  McGrath bespreekt eerst de bijbelse basis voor apologetiek en de historische vormen ervan. Hij laat zien dat er verschillende goede manieren zijn om het geloof te delen - met behulp van toelichting, argumenten, verhalen en beelden - en noemt diverse richtingwijzers naar het geloof, zoals ons aangeboren verlangen naar rechtvaardigheid, onze schoonheidservaring en de orde die we in de natuurlijke wereld zien. Ook helpt hij de lezer te ontdekken wat het beste werkt bij hemzelf en zijn gesprekspartner.
  `Apologetiek moeten we niet als een defensieve en vijandige reactie tegen de wereld zien,' zegt McGrath, `maar als een goede gelegenheid om de schatten van het christelijk geloof te etaleren, op te poetsen en aan te prijzen. Dit boek laat zien dat het mogelijk is op een wellevende en doeltreffende wijze het geloof aan te bevelen aan mensen buiten de kerk.

 • Zal het christendom overleven? En zo ja, in welke vorm?

  McGrath gaat in op de postmoderne invloed op het christendom en de getalsmatige verschuiving van het westen naar Afrika en Azië. Ook bespreekt hij de kloof tussen academische theologie en de kerkmens, en wat daaraan te doen valt.

  Een actueel boek van een invloedrijk christen

empty