Uitgeverij Paris B.V

 • In dit boek wordt een overzicht gegeven van de thema's die bij bestudering van alle tuchtrechtelijke uitspraken tegen kinderartsen in de periode 2001-2014 naar voren zijn gekomen. Het boek is een praktisch naslagwerk voor kinderartsen, AIOS K indergeneeskunde en andere professionals in de zorg voor minderjarigen, zoals huisartsen, vertrouwensartsen AMK, artsen Jeugdgezondheidszorg, psychologen en psychiaters.


  In deze uitgave komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
  o praktische uiteenzetting van de procedure van een tuchtklacht;
  o bespreking van de `statistiek' van de klachten tegen kinderartsen en AIOS Kindergeneeskunde;
  o praktische tips voor iedere arts geconfronteerd met een tuchtklacht;
  o uitkomst enquête onder kinderartsen over hun ervaringen met het tuchtrecht.


  Tuchtrechtelijke uitspraken zijn opgenomen over:
  /> o het afgeven van medische verklaringen en gezagskwesties;
  o het doen van een melding aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, doorbreken van het beroepsgeheim;
  o de juridische positie van de AIOS in het tuchtrecht;
  o onzorgvuldig medisch handelen.


  Over de redactie:
  Wendela Leeuwenburgh is algemeen kinderarts in het Emma Kinderziekenhuis, AMC. Zij is lid van de commissie Kinderarts, Ethiek en Recht van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

  Martine de Vries is kinderarts en medisch ethicus in het LUMC. Zij is voorzitter van de commissie Kinderarts, Ethiek en Recht van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

  Anne Marie de Koning is advocaat bij Sennef de Koning van Eenennaam Advocaten, Den Haag

 • Dit werkboek bevat formatieve toetsen (casus, uitspraken en vragen) en checklists. De vragen hebben betrekking op meerdere belangrijke onderwerpen van het algemeen bestuursrecht. Aan de orde komen de kernbegrippen van de Awb (bestuursorganen, belanghebbenden en besluiten), toekenning van bestuursbevoegdheid (attributie, delegatie en mandaat), normen voor het handelen van bestuursorganen (algemeen verbindende voorschriften en algemene beginselen van behoorlijk bestuur), handhaving (last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete) en gedogen, schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, nadeelcompensatie, overheid en privaatrecht alsmede rechtsbescherming (bezwaar, administratief beroep, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening).

  Het werkboek biedt voor studenten die zich voorbereiden op het tentamen algemeen bestuursrecht een goede ondersteuning. In het boek zijn aan het einde van elk hoofdstuk op docerende wijze antwoorden opgenomen. Het werkboek is geschikt voor het hoger juridisch onderwijs met collegecycli van verschillende omvang en intensiteit.

  Ook voor de praktijkjurist is het werkboek van belang. De aansprekende formatieve toetsen zijn aan de praktijk ontleend. De checklists bieden een handzaam hulpmiddel bij de voorbereiding op het tentamen algemeen bestuursrecht alsmede voor wie in de bestuursrechtelijke praktijk werkzaam is. Het boek is een resultaat van jarenlange ervaring van de auteurs in de praktijk en/of het onderwijs.

empty