SogetiBooks

 • TMap is een testmethode die is samen te vatten in vier essenties:

  * De opdrachtgever stuurt het testen aan op rationele en economische gronden: Business Driven Test Management (BDTM).
  * Het volledig beschreven testproces van testuitvoering tot en met testmanagement is ruim voorzien van tips en voorbeelden.
  * TMap bevat een complete `gereedschapskist, dat wil zeggen techniekbeschrijvingen en organisatorische en infrastructurele ondersteuning.
  * De methode is adaptief en daarmee geschikt voor testsituaties in de meeste omgevingen (nieuwbouw, onderhoud, waterval / iteratief / agile ontwikkeling, maatwerk of pakketsoftware, outsourcing).

  Voor de tester en de testmanager biedt TMap een leidraad om binnen de context resultaat te leveren voor de opdrachtgever. TMap heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot dé standaard voor het testen van informatiesystemen. Het wordt momenteel toegepast in honderden bedrijven en instellingen, waaronder de meeste Nederlandse en Belgische banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en overheidsinstellingen. De kracht van TMap kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de vele praktijkervaringen die er in zijn verwerkt. Het boek is daarmee een waardevol hulpmiddel voor de huidige en toekomstige uitdagingen op testgebied.

 • DYA® | Van inzicht naar impact
  De architectuur voorbij

  Dit boek gaat over veranderen. Veranderen is voor hedendaagse organisaties een essentiële competentie. Het doel van dit boek is organisaties te helpen een zodanige verandercompetentie te ontwikkelen dat ze de dynamiek van vandaag de dag met vertrouwen omarmen. De drijfveer achter dit boek is de overtuiging dat om het veranderspel goed te spelen, disciplines als architectuur, businessanalyse, portfoliomanagement, programmamanagement en de besturing over dat alles heen, in een soepel werkend samenspel bijeen moeten komen.
  Dit boek plaatst architectuur in de context van continu veranderen. Het boek is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor of deel uitmaken van de veranderdiscipline binnen hun organisatie. Architecten, maar ook CIOs, lijnmanagers, programmamanagers, informatiemanagers en businessanalisten kunnen dit boek gebruiken om gezamenlijk de verandervaardigheid in hun organisatie te vergroten.

 • TMap NEXT® Testing Clouds is different from its TMap predecessors.
  Whereas the books in the TMap series are handbooks with step-by-step
  information, this book is an innovation, about testing clouds for the
  early adopter. It describes the cloud business model for testing,
  Business Technology and steps we took in cloud projects.

  The Cloud is still at an early stage, but the growth of cloud-based
  computing is outstripping even the most optimistic predictions. Its
  early 2011 and almost all forecasts of the most important IT
  technologies name cloud computing in their Top 3. That growth is
  based on a compelling value proposition: speed to market, agility to
  bring forward or retire service, and the chance to move expenditure
  from CapEx into OpEx. Although the cloud is still in its infancy, it
  is increasingly clear that the cloud model will supplement, if not
  entirely replace, mainframe and client/server installations in the
  years to come.

  The cloud is a business model or platform on which testing must be
  carried out just like any other service. It enables convenient, on-
  demand network access to a shared pool of configurable computing
  resources. It is not only an IT opportunity, but a strategic business
  opportunity; it creates the ability to get the business in charge of
  IT and change from Information Technology (IT) to Business Technology
  (BT). And as the Cloud Era emerges, testing will change! Not only for
  information systems, but also for testing the infrastructure, cloud-
  enabled applications, and the ability to have instant deployable test
  infrastructure. Testing applications on the cloud is the same as
  testing applications on a traditional infrastructure. Only what is
  tested is different.

 • De ICT-infrastructuur is het fundament voor alle ICT-voorzieningen. Het wordt tijd dat de infrastructuurwereld volwassener wordt en nog meer haar verantwoordelijkheid neemt om een flexibele, kostenefficiënte en vooral betrouwbare ICT-infrastructuur aan te bieden. We moeten onze werkzaamheden en activiteiten verder professionaliseren, nog meer gestructureerd werken, maar vooral gaan sturen op de juiste kwaliteit van onze ICT-infrastructuur.

  Het ICT-infrastructuurwerkgebied is echter een creatieve wereld waarbij structuur op een juiste manier toegepast moet worden om succesvol te zijn. De aard van de ICT-infrastructuurmedewerker is namelijk van nature pragmatisch, probleemoplossend en dienstverlenend. Structuur wordt al snel geassocieerd met processen, procedures en regels die remmend werken in een creatief proces. TMap|Infrastructuur moet worden gepositioneerd als een verbijzondering van TMap NEXT® specifiek gericht op het infrastructuur werkgebied. De infrastructuurwereld vraagt namelijk om een aangepaste testaanpak. Reden is dat bij infrastructuuroplossingen het accent op utiliteit in plaats van gebruik ligt.

  Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van Jeroen, de aankomend infrastructuur testcoördinator, wordt stilgestaan bij wat testen is en waarom infrastructuurcomponenten moeten worden getest. De specifieke aanpak van TMap|Infrastructuur vormt de kern van dit boek en wordt aan de hand van een concrete case toegelicht. De resultaten van het testproject en het toepassen van TMap|Infrastructuur en de relaties met andere methodes (bijvoorbeeld ITIL en Prince2) worden ook aangehaald.

  Dit boek is primair bestemd voor infrastructuurmedewerkers, geschreven vanuit het perspectief van een infrastructuurmedewerker die voor het eerst serieus kennis maakt met gestructureerd testen. Het is een vereenvoudigde weergave van testen waarbij meerdere aspecten van testen onderbelicht blijven en verdiepingsslagen ontbreken. Lezers met een testachtergrond zullen her en der verschillen opmerken met hun referentiekader of constateren dat het nog beter kan. De auteur onderschrijft deze conclusie bij voorbaat volledig. De lezers met een testachtergrond zullen na het lezen van dit boek zeker nieuwe inzichten hebben over het testen van infrastructuurcomponenten en ongetwijfeld meer begrip hebben voor de uitdagingen waar de infrastructuurcollega's voor staan.

 • TMap is a test method that can be summarised by four essential points

  * The client manages the test process on rational and economic grounds: Business Driven Test Management (BDTM).
  * The comprehensive test process, from test execution through test management, includes ample tips and examples.
  * TMap contains a complete 'tool set', i.e. technique descriptions and organisational and infrastructure support.
  * TMap is an adaptive method that is suitable for test situations in most environments (such as new development, maintenance, waterfall / iterative / agile development, customised or package software, outsourcing).

  TMap offers the tester and the test manager guidelines to deliver results for the client. Through the years, TMap evolved into a de facto standard for testing information systems. It is currently implemented in hundreds of companies and institutions all over the world. The power of TMap can be largely ascribed to the many experiences from actual practice that it incorporates. This makes the book a valuable tool for current and future challenges in the field of testing.

 • Effectief testen in agile projecten

  In dit boek laten we zien hoe TMap® met de scrumaanpak kan worden geïntegreerd tot een agile geheel. De ervaring heeft geleerd dat testen niet alleen een uitermate belangrijke activiteit is in een scrumaanpak. Het heeft ook tot onze visie geleid dat testen volledig geïntegreerd moet worden met deze aanpak om maximaal agile te kunnen zijn. In dit boek leggen wij onze visie uit en vertalen we deze naar concrete toepassingen. Testen zien we hierbij nadrukkelijk niet als een proces náást, maar als een integraal onderdeel ván de scrumaanpak.


  Als waardevolle aanvulling heeft dit boek een door Arie van Bennekum geschreven bijlage met de titel: `Agile testen, wat te gebruiken van DSDM?. Arie is voorzitter van het Agile Consortium International en coauteur van het Agile Manifesto.

 • Neil's Quest for Quality
  A TMap HD Story

  The world of IT is changing rapidly, with innovations following one another in breathtaking succession. This applies not only to the field of technology, but also to our way of working. Time-to-market and cost limiting are becoming more important by the day. These new ways of working are occasionally perceived as a threat to the quality of our software products. This book shows the opposite: TMap® HD, a human-driven and quality-driven approach offers opportunities to improve software quality in these newly emerging circumstances.
  I am immensely proud of the way this book has been created. The main writers, Aldert and Erik, were selected by means of a competition in which the entire international Sogeti test community participated.
  They were supported by a writing team, over a hundred reviewers and the whole Sogeti organization. All were jointly responsible for this innovative book. I trust that this work will inspire you to adopt a more quality-driven approach to your way of working.


  Marco van den Brink
  Director of Testing and Quality Control, Sogeti Netherlands

 • IoTMap gives you insight into testing an IoT solution. With a layered IoT model as basis, five clear steps are defined to implement the IoT test strategy for your solution. The book hands you the building blocks supported by examples in order to fulfil your IoT test strategy.

  IoTMap is a complete IoT test method that also covers a range of supporting test activities in IoT environments, such as test automation and how to mature IoT test areas such as `Thing' testing.

 • Testing in the digital age brings a new vision on test engineering, using new quality attributes that tackle intelligent machines and a roadmap split up in fi ve hops. With everything digital there are more possibilities for test automation and piles of (test) data growing out of control. Working together with robots (cobotics), using artifi cial intelligence in testing and eventually predict the occurrence of defects brings your testing to the digital age. We have interviewed companies on their view of digital testing. A glossary brings an extensive list of terms that supports you in all your test communications.

 • To continuously deliver IT systems at speed with a focus on business value, DevOps teams integrate quality engineering in their way of working.

  This book supports teams in implementing quality in their DevOps culture, with practical examples, useful knowledge and some theoretical background. For example, it describes how to benefit from a CI/CD pipeline.

  TMAP is the body of knowledge for quality engineering in IT delivery and builds on practical experience from thousands of people in more than twenty-five years. The website, www.tmap.net, supports any kind of IT delivery model. This book, however, focuses on DevOps: today's implementation of high-performance IT delivery.

 • Quality Supervision
  Door regie naar het juiste resultaat

  Quality Supervision zorgt voor beheersing van de kwaliteit van een informatiesysteem door het voeren van regie tijdens de gehele levenscyclus.
  Regie voeren betekent het -stimuleren dat de juiste mensen met de juiste informatie, op het juiste moment de juiste activiteiten doen, om zo het juiste resultaat te bereiken.

  Bij de realisatie van dit boek was de inzet van René Roelands en Tjerk Sixma van onschatbare waarde.

  Hoe zorgt u voor samenhang in de kwaliteitszorg voor steeds complexer wordende ICT-oplossingen?
  Kwaliteitsregie is daarbij tegenwoordig onmisbaar. Dit praktische boek, dat door samenwerking van veel gepassioneerde Sogetisten is ontstaan, geeft u concreet richting bij het invullen van de regie op de kwaliteitsaspecten van de activiteiten in de applicatielevenscyclus en de kwaliteit van het eindresultaat. Ik vertrouw erop dat dit Quality Supervision-boek voor u een waardevol middel is om, in de geest van onze PointZERO®-reeks, uw businesssucces verder te optimaliseren.
  Marco van den BrinkDirecteur Sogeti Software Control

 • Seize the Cloud: A Manager's Guide to Success with Cloud Computing

  Cloud is here and ready to be used. It is now one of the many concepts available to organize IT, and it is here to stay. The conversation about cloud computing has turned away from pure technology, and now it focuses on the business side, the economics and the governance aspects. There are still some challenging questions around cloud, but nothing that dismisses the concept as a whole. For example, the question is no longer 'is cloud secure' but more 'can I use this specific cloud solution for my specific situation.' And as soon as we become specific, the mist of the cloud evaporates: it becomes very clear that good concepts, services and solutions are within arms' reach for everyone.
  Seize the Cloud will serve as your guide through the business and enterprise architecture aspects of cloud computing. In nine chapters, and in a down-to-earth way, cloud is woven into the reality of running an organization, managing IT and creating value with technology. Along the way, the concept of business technology is introduced as a new kind of interaction between business and IT. Also, a new look at the economics of IT is described. The book strikes a positive note without turning evangelical or overly optimistic: it does not shy away from the barriers that could stand in the way of adoption. To provide a firm dose of reality, the book explores eleven cases in which leading organizations share insights gained from their experiences with cloud.

  The authors and contributors

  Seize the Cloud was written by Erik van Ommeren (Sogeti USA) and Martin van den Berg (Sogeti Netherlands) and several contributors from the sponsoring organizations IBM and Sogeti. The authors and contributors have a proven track record on the topic and several have written prior books on cloud computing, enterprise architecture, SOA, infrastructure architecture, quality assurance or business process analysis and design. IBM and Sogeti have a strong business partnership and work together in serving clients using many innovative technologies, among which cloud computing plays an important role.

 • HET APP - EFFECT is een post-pc-boek over de eff ecten van ons nieuwe mobiele informatie gedrag. Al kort na de introductie van de iPhone werd duidelijk dat de informatiesamenleving defi nitief een nieuwe fase was ingegaan. De bepalende factor is niet alleen de nieuw verworven mobiliteit, maar vooral ook de begerigheid waarmee de wereld en masse valt voor al dit moois: voor Software as a Gadget. Dit boek biedt de verdieping die richting kan geven aan iedereen die zich oriënteert op een app-beleid.
  HET APP - EFFECT beschrijft hoe sociale en economische factoren digitale cultuurclashes onvermijdelijk in de hand werken. Deze clashes lijken uiteindelijk de ontwikkeling van een nieuwe Digital Commons-situatie te zullen stimuleren. In die constellatie zullen organisaties alleen succesvol zijn wanneer ze de empowerment van digitale Sub- en Tegenculturen serieus nemen.
  De app-eff ecten die worden gepresenteerd, hangen samen met de zichtbare versnelling die mediarevoluties altijd met zich meebrengen, met de nieuwe kongsi's die door organisaties transsectoraal gesloten kunnen worden, maar ook hangen ze samen met de waaier van nieuwe mogelijkheden om consumenten anywhere en anytime te verleiden.
  Tegelijkertijd wordt in dit boek de vraag gesteld wie er nu eigenlijk werkelijk empowered is, welke breineff ecten er kunnen optreden en hoe verslavingsgedrag en schijnintelligentie factoren zijn die het nieuwe informatiegedrag in het komende decennium verder zullen inkleuren.

  www.theappeffect.org

  VINT | Vision * Inspiration * Navigation * Trends

  Over VINT
  Alle ontwikkelingen volgen op IT -gebied is voor veel organisaties een zware opgaaf. Vaak staan nieuwe IT -mogelijkheden immers ver af van het primaire bedrijfsproces. Bronnen die deze ontwikkelingen inzichtelijk en pragmatisch benaderen, door ook het mogelijke gebruik te belichten, zijn dun gezaaid.
  VINT geeft invulling aan die koppeling tussen bedrijfsprocessen en nieuwe IT. In elke rapportage over een verkenning die het instituut heeft uitgevoerd, zoekt VINT het juiste midden tussen feitelijke beschrijving en beoogde toepassing. Op die manier inspireert VINT organisaties om nieuwe technologie in beschouwing te nemen of zelfs te gaan gebruiken.

 • TPI® NEXT, the Business Driven Test Process Improvement model
  Over the past ten years, TPI® has proved to be the leading methodology to assess the maturity of an organizations or projects test process. This is a success we, at Sogeti, are very proud of. But this success by no means implies that we are `done and can rest on our laurels. Sogetis answer to this need: TPI® NEXT, the Business Driven Test Process Improvement model (BDTPI).

  The strengths of the original model (Key areas, Maturity levels, Checkpoints, Improvement suggestions and Stepwise improvement) have been kept and have been made even stronger. The improvements that make the new model truly business-driven are the Clusters and the Enablers. Since business drivers change over time and from entity to entity, this model is flexible and adaptable, and works in synch with Sogetis other worldleading test methodology, TMap® NEXT. But the Business Driven TPI model is independent so no matter what test method is used, this approach can be applied under any circumstance.

  If you have not started improving your testing process, now it is the time to begin, and, with the TPI® NEXT book at hand, it is now even easier to do so and to convince all of your stakeholders of its business value. But also, if you are already on the way to improving your testing process, a close look at Business Driven TPI will help you focus even more on the goal of improving your testing process, namely bringing business value to your organization!

 • Business Driven Test Management (BDTM)

  Dit boek biedt de business- en IT-manager inzicht in de zakelijke sturingsmogelijkheden van het testproces: Business Driven Test Management (BDTM). BDTM stelt het resultaat voorop en geeft de opdrachtgever (business of IT-manager) van het testproces de mogelijkheid de afdekking van de risico's, de doorlooptijd en de kosten van het testproces te besturen, zowel in de planningfase als in de uitvoeringsfase.


  Tevens bevat dit boek een inleiding en samenvatting van de Test Management approach TMap NEXT®. Dit is een testmethode die is samen te vatten in vier essenties:

  * Business Driven Test Management (BDTM), handvatten voor de opdrachtgever om testen aan te sturen op basis van zakelijke gronden.
  * Een volledige beschrijving van het testproces, van testmanagement tot testspecificatie en -uitvoering.
  * Een complete 'gereedschapskist' met techniekbeschrijvingen en organisatorische en infrastructurele ondersteuning.
  * De methode is adaptief en daarmee geschikt voor gebruik in de uiteenlopende situaties en omgevingen (nieuwbouw, onderhoud, waterval / iteratief / agile, maatwerk of pakketsoftware, outsourcing / offshoring).

 • Business Driven Test Management (BDTM)

  This book offers business and IT managers insight into the possibilities of exerting increased business control of the test process: Business Driven Test Management (BDTM). The concept of BDTM prioritises the result and gives the client of the test process (whether a business or IT manager) the ability to manage the risk coverage, lead time and cost of the test process in both the planning and the execution phases.


  The book also contains an introduction to and summary of the TMap NEXT® Test Management Approach. TMap is the industry standard for testing that can be summarised in four essential principles:

  * Business Driven Test Management allows the client to manage testing on the basis of business considerations.
  * A full description of the test process, from test management to test specification & execution.
  * A complete 'toolbox' of technique descriptions and organisational & infrastructure support.
  * The method is adaptive, making it suitable for use in a range of situations and environments (new development, maintenance, waterfall / iterative / agile, custom-made / off-the-shelf software, outsourcing / offshoring).

  Over the years, TMap has evolved into the de facto standard for testing information systems. In 2006 it was updated as TMap NEXT, incorporating user experience and feedback and many practical examples, making it a highly valuable tool for current and future challenges in the field of testing. TMap NEXT is currently used in hundreds of companies and institutions in a broad range of sectors, including financial services, telecoms, government, utilities and aerospace.


  In addition to a summary of the methodology, this book features a detailed description of Business Driven Test Management and is therefore ideal for test managers who want to improve the quality of testing in their organisations.

 • stop wasting time and money

  PointZERO® is a vision aimed at increasing business success by parallel and step-by-step improvement across the application lifecycle, to shorten time to market, avoid and reduce cost, eliminate risk, and reach fit for purpose quality.

empty