Banier Bv, Uitgeverij De

 • De Engelse puritein Thomas Hooker (1586-1647) geeft in
  dit boek aangevochten en bestreden zielen onderwijs in
  de weg der zaligheid. Met grote bewogenheid en ernst
  geeft hij bekommerde zielen raad en troost.
  Helder beschrijft hij wat de zondaar verhindert om tot
  Christus te komen.
  Vervolgens behandelt hij de middelen om tot Christus
  te komen en de zekerheid van het geloof te ontvangen.
  Hij wijst de lezer op de beloften uit Gods Woord en de
  noodzaak van een leven door het geloof.
  Thomas Hooker was in zijn tijd bekend om zijn grote
  Schriftkennis en tere godsvrucht. Dit werk, dat in 1641
  verscheen, beleefde vele herdrukken, zowel in het
  Engels als in het Nederlands.
  Opnieuw vertaald door W. van der Zwaag.

 • Bemoedigend boek voor mensen die aan depressiviteit lijden

  Charles Haddon Spurgeon worstelde vaak met depressieve gevoelens. Hij wist zijn zwaarmoedigheid een plaats te geven in het grotere verhaal van de christelijke hoop. Wat hij in de duisternis ontdekte over Jezus kan voor ons een licht zijn in onze duisternis.

  Zack Eswine is predikant in Saint Louis Missouri en docent homiletiek aan het Covenant Theological Seminary. Hij schrijft vanuit zijn eigen ervaring met depressie.

 • John Bunyan was een man door God geleerd. Hij was een waardig leraar in de stad
  Bedford. Een man die nauwelijks lezen en schrijven kon, heeft een van de
  belangrijkste boeken van de wereld geschreven. Twaalf jaar (1660-1672) zat Bunyan
  in de gevangenis te Bedford omdat hij de mensen predikte wat God aan hem geleerd
  had. In 1675 werd Bunyan opnieuw gevangen genomen en schreef toen dit boek dat
  reeds velen tot heil en zegen mocht zijn. Zijn oogmerk is om eenvoudig voor te
  stellen een boetvaardige en Godzoekende ziel op zijn reis naar de eeuwigheid. Hoe
  hij zich afkeert van stad Verderf, het huis van zijn vader verlaat en op weg gaat naar
  het Hemelse Jeruzalem. Wat hem op zijn weg ontmoet en bejegent , hoe hij eindelijk
  zijn pelgrimsweg aflegt, deze wereld verlaat en behouden aan de overzijde van de
  dood in de zalige eeuwigheid aankomt.
  Opnieuw in hedendaags Nederlands overgezet zonder enige afbreuk te doen aan de
  inhoud van het boek. Een prachtig boek dat bijzonder geschikt is om uit te delen aan
  onze kinderen en door hen zelf gelezen te worden.

 • Het vervolg op de Christenreis.
  Nadat haar man door God gered is, gaat ook Christinne met haar kinderen op reis.
  Ze vertrekt uit de stad verderf en gaat op zoek naar de Hemelpoort, naar God, Haar weg is heel anders dan die van Christen, maar de aankomst is net zo mooi.

 • Josia

  A.J.T Ruis

  achtjarige leeftijd wordt hij koning. Als hij zestien jaar is, begint hij
  de Heere te zoeken. Wanneer enkele jaren later de tempel onder zijn
  leiding hersteld wordt, doet de hogepriester Hilkia een verrassende
  ontdekking: Het wetboek van de Heere, dat totaal vergeten is, wordt
  teruggevonden. Het maakt een diepe indruk op de jonge koning ...
  In Josia's leven liggen allerlei geestelijke en praktische lessen, juist
  voor jongvolwassen lezers. Daarnaast werkt de bestudering van zijn
  leven verhelderend voor het lezen van Jeremia en Zefanja, profeten
  die optraden tijdens zijn regering. Bovendien zien we in de figuur
  van Josia telkens weer de trekken oplichten van de Heere Jezus, de
  grote Zoon van Josia (Mattheüs 1: 10-11).

  Deze Bijbelstudies zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en voor
  (jeugd)verenigingen.

  Ds. A.J.T. Ruis is sinds 2015 predikant van de christelijke gereformeerde
  kerk te Rotterdam-Kralingen. Eerder diende hij de gemeente
  te Damwoude.

 • Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen.
  Het rouwproces is eigenlijk een herordening
  van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen
  zijn gekomen.
  Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker.
  De ander wordt plotseling uit dit leven weggenomen.
  Naast het ingrijpende verlies van dierbaren
  door de dood, kunnen we echter ook rouwen om
  het verliezen van gezondheid of een baan, om (seksuele)
  mishandeling, om een verhuizing, om een
  echtscheiding of de echtscheiding van onze ouders.
  In dit boekje probeer ik vanuit persoonlijke ervaringen
  met u te delen wat rouw met een mens doet.
  Bewust koos ik voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk
  dit was!

 • Dit boek bevat drie waardevolle, praktisch-geestelijke verhandelingen van John Owen over de strijd tegen de zonde: De verzoekingen, De inwonende zonde en Het doden van de zonde. Owens moeizame schrijfstijl maakt deze werken niet zo makkelijk toegankelijk. Daarom is de leesbaarheid ervan vergroot door alleen de belangrijkste geestelijke lessen letterlijk te vertalen. De meer theoretische beschouwingen van Owen zijn samengevat, waarbij zo dicht mogelijk bij zijn taalgebruik is aangesloten.
  In de inleiding wordt het leven van Owen en zijn visie op het overwinnen van zonde en verzoeking beschreven. Owens analyse van de macht van de boze en van de kracht van de zonde is scherp. De kennis van deze kracht is in onze tijd dringend nodig, nu de verzoekingen vele zijn en de ernst van de zonde wordt afgevlakt. Niet minder belangrijk is de remedie die Owen aanreikt: de reinigende kracht van het bloed van Christus en de heiligende werking van de Geest.

  Vertaald, bewerkt en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

  John Owen (1616-1683) is de bekendste puriteinse theoloog. Hij was vele jaren predikant en vanaf 1651 vicekanselier van de universiteit van Oxford. Owen schreef vele wetenschappelijke en praktische werken, onder andere Het werk van de Heilige Geest en een omvangrijk commentaar op de brief aan de Hebreeën.

  Dit is het tweede deel in de serie Puriteinse Klassieken.

 • Wat maakt een man een man? Echte mannen hebben daar best
  ideeën over. Woorden als stoer, avontuurlijk en dominant komen al
  snel in beeld. Maar wat zegt de Bijbel?
  'Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen', staat in Genesis. Jonge
  mannen worden opgewekt om matig te zijn. Gezag hoort erbij, maar
  niet minder vergeving. Maar waarom knielen mannen zo gemakkelijk
  voor de afgoden geld en macht? Hoe voorkomt een man dat hij
  wordt binnengezogen in de wereld van pornografie en machtsmisbruik?
  In dit boekje worden boeiende en prikkelende thema's die er écht
  toe doen verkend. Daarbij is misschien wel de belangrijkste vraag:
  Wat betekent het als je man 'in Christus' bent en hoe groeien mannen
  in het geloof?

 • Jesaja is een van de bekendste profeten uit de Bijbel. Hij wordt ook
  wel de 'evangelist van het Oude Testament' genoemd. De Heere
  riep Jesaja om Zijn Woord tot het volk Israël te brengen. Door deze
  opdracht werd de profeet een lastdrager.
  We ontmoeten Jesaja in dit boek op verschillende momenten: soms
  is hij bang, soms gaat hij gebukt onder een grote last. Maar de
  profeet mag ook woorden van troost spreken. In zijn leven liggen
  geestelijke en praktische lessen voor jongeren en volwassenen.
  Jesaja. Evangelist van het Oude Testament is geschikt voor persoonlijk
  gebruik, maar ook als leidraad voor verenigingen.

 • Is een kind bij de geboorte als een onbeschreven blad papier óf
  onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent
  het als we belijden dat een pasgeborene 'aan allerlei ellende,
  ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, máár in Christus geheiligd
  en tot kind aangenomen'?
  Verrassend genoeg blijken nadere reformatoren als Jacobus
  Koelman en Willem Teellinck een optimistische kijk te hebben op
  de opvoedbaarheid van het kind. Wat is de theologische betekenis
  van de besnijdenis en hoe kijken Joden aan tegen individualiteit en
  collectieve identiteit?

 • In 'Bridge to Genesis' God's message is connected to you. By very simple explaining what it says, I have tried to get His Word as close to you as possible. The book contains short pieces to reflect on.

  Take time to pray that God may bless it. His message is the most important you can possibly hear or read. It is the message of salvation.

  Pastor A.T. Vergunst

  Carterton, New Zealand

  More books by this author

  'Bridge to Mark´

  ´Bridge to Esther´

 • Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen.

  Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje Gebedsgestalten waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht.

  In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel Blijft in Mij.

  Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

 • Uit de nagelaten meditaties van ds. F. Bakker (1919-1964) is dit geschenkboekje samengesteld. Het is bijzonder geschikt voor zieken en hen die in moeite of zorg verkeren.

  Opvallend is de hartelijke en pastorale toon. Keer op keer wijst ds. Bakker naar de Heere bij Wie alleen hulp te vinden is. Hoe groot de moeiten en zorgen ook zijn, er is een plaats bij Hem. Zelfs voor hen die niet bidden kunnen!

 • Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel.

  Het lijkt alsof Paulus een willekeurige kerkelijke gemeente in ons land heden ten dage aanschrijft ... En zo is het ten diepste ook.

  Paulus spoort de gemeente aan God te verheerlijken met lichaam en ziel. De gemeente Gods is immers duur gekocht met het bloed van de Heere Jezus.

  Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet

 • De persoon van Noach herinnert ons aan de zondvloed, Gods oordeel, Gods genade, de regenboog en het verbond.

  Door het geloof heeft Noach de ark toebereid en werd behouden met zijn gezin. Hij wijst heen naar Christus, de Zaligmaker van zondaren. Noach is een belangrijke schakel in de heilsgeschiedenis. In het Nieuwe Testament wordt meerdere keren verwezen naar Noachs persoon en zijn dagen. Er liggen lessen in voor onze tijd.

  Deze Bijbelstudies (met vragen én citaten van oudvaders)zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen. Ook voor jongeren!

 • Dat het verlies van een geliefde bijzonder ingrijpend is weet ieder die dat heeft meegemaakt. De gevolgen - zowel lichamelijk als psychisch - kunnen heftig zijn. Wat roept omgaan met rouw veel vragen op. Zowel wanneer het ons persoonlijk betreft als wanneer we willen meeleven met rouwenden in onze naaste omgeving.

  Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voorbeelden biedt dit boekje een handreiking in situaties van verlies en rouw . Onderwerpen als `Wat is rouw?' `Kun je je op rouw voorbereiden?' `Rouw bij kinderen en jongeren' en ` Meeleven in het pastoraat' komen aan de orde.

  Ds. L. Terlouw is predikant van de Gereformeerde Gemeente te Barendrecht. Jarenlang was hij als geestelijk verzorger verbonden aan Verpleeghuis Salem.

 • Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (J.C. Ryle)

  Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht.

  In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd aan de orde (Joh. 13 en 14).

  In week 3 tot en met 7 wordt nagedacht over Christus' lijden vanaf het moment dat Hij naar Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis (Joh. 18 en 19).

  De meditaties zijn samengesteld aan de hand van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes van J.C. Ryle

  In winkelmandje leggen  Paperback  2-3 dagen


  EUR 9,95  E-book  Direct download


  EUR 7,50


  Delen op sociale media  Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (J.C. Ryle)

  Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht.

  In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd aan de orde (Joh. 13 en 14).

  In week 3 tot en met 7 wordt nagedacht over Christus' lijden vanaf het moment dat Hij naar Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis (Joh. 18 en 19).

  De meditaties zijn samengesteld aan de hand van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes van J.C. Ryle.

 • In dit boek wijst de Engelse puritein John Owen (1616-1683) ons op de vrede en vreugde die we mogen genieten als we leren hoe we de zonde in ons leven kunnen doden. Owen laat zien dat de enige ware overwinning op de zonde aan het kruis verkregen is. Menselijke pogingen kunnen nooit de zonde doden. Alleen als we Christus' gerechtigheid als de onze aannemen door het geloof, zal de Heilige Geest Zijn zondevernietigende werk in ons volvoeren.

  Als we de zonde doden, breken we de kracht van de zonde in ons. Owen wekt gelovigen op om dit dagelijks te doen. `Wees hier altijd mee bezig zolang u leeft; dood de zonde, anders zal de zonde u doden.' Owen wijst op het verband tussen het doden van de zonde en christelijke plichten zoals gebed en Bijbelstudie. De Heilige Geest `alleen bekwaamt ons tot dit werk; wegen en middelen buiten Hem zijn van geen enkele waarde.' De middelen zijn echter niet toereikend als wij die in eigen kracht en wijsheid gebruiken. Ze moeten benut worden in de kracht van de Heilige Geest met het doel God te laten werken in ons leven.


 • Met iemand uit het begin van onze jaartelling kun je geen relatie meer hebben in de 21e eeuw. Wanneer dus de `stichter' van het christendom niet meer is geweest dan een rabbi, wijsheidsleraar of goeroe dan komt hij op één lijn te staan met allerlei andere bekende `stichters' van de verschillende godsdiensten.

  Het merkwaardige doet zich echter voor dat binnen het christelijk geloof Jezus voorgesteld wordt als een nu nog werkelijk aanwezig iemand, die `God in eigen persoon' is. Zijn daar goede argumenten voor, of is dit slechts een vorm van een `blind geloof' ? Het blijkt dat zelfs redelijk denkende mensen er van harte en met reden van overtuigd kunnen zijn dat we deze Jezus - als de ook vandaag Aanwezige - mogen aanbidden als God.

 • Als Mohammed in de zevende eeuw de islam sticht, gooit hij het wereldbeeld van menig christelijk theoloog omver. Hoe kan het dat er eeuwen na de komst van Christus nóg een grote godsdienst ontstaat? Een godsdienst die veel dingen deelt met het christelijk geloof - maar die tegelijkertijd de kern ervan glashard ontkent? Is Mohammed de antichrist?

  Dit boek verkent de antwoorden die het christendom de achterliggende veertien eeuwen op deze vragen heeft gegeven. Dat leidt tot verrassende inzichten en legt historische verbanden bloot. Bovendien wordt de lezer uitgedaagd zelf een visie te vormen op de diepste, geestelijke betekenis van een religie die vandaag actueler is dan ooit

 • Standaardwerk van Comrie nu hertaald

  Comrie wilde geen ander fundament leggen dan wat al gelegd was door de profeten en apostelen, namelijk JEZUS CHRISTUS. 'Hij is het Fundament Dat in Sion is gelegd; en wie op Hem bouwt, zal nooit beschaamd worden. Onze tijd is vruchtbaar voor nieuwe gevoelens en opinies. We waarschuwen u daarvoor en wekken u op on in het geloof te blijven dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, en daarvoor te strijden zonder ooit een jota naar rechts of naar links af te wijken. Want Jezus Christus is heden, gisteren en in der eeuwigheid Dezelfde

 • Wat zegt Gods Woord over de roeping van de vrouw? Wat is Zijn bedoeling met haar leven? Wat is Zijn wil voor het alledaagse leven van vrouwen?

  Dit zijn belangrijke vragen in een tijd waarin veel vrouwen druk zijn en puzzelen met de prioriteiten van hun leven. Gods Woord is het Kompas voor de tijdsbesteding van elke dag. Het is dan ook de bedoeling van dit boekje om samen te luisteren naar Bijbelgedeelten die meer licht werpen op Gods `taakomschrijving' voor het leven van vrouwen.

  Weten wat de Heere in Zijn Woord zegt, is niet genoeg. Geroepen worden vraagt om volgen. Horen vraagt om ge-hoor-zamen. Dan is het nodig dat Gods Geest een onwillig hart vernieuwt, zodat vrouwen door genade leren de Heere dagelijks te volgen.

  Deze twaalf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

 • Wat is geloof? Wat houdt wedergeboorte in? En welke plaats hebben zij op de weg van het heil? Dit boek wil jongeren helpen in de verwarring die er is over deze Bijbelse gegevens.

  Aan de hand van de Dordtse Leerregels gaat de auteur in op de onderwerpen roeping, bekering, wedergeboorte, geloof en uitverkiezing. De vraag hoe ze een plaats krijgen in eigen leven, speelt in alle hoofdstukken een belangrijke rol.

  Het boek is vooral bedoeld voor jongeren die openbare belijdenis willen afleggen of dat al deden. Dankzij de vragen achterin het boek is het ook geschikt voor gebruik op gesprekskringen of jeugdverenigingen.

  Ds. J. Van Amstel is emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Van zijn hand verschenen veel boeken, met name gericht op jongeren, zoals Echt geloven en Over Gods leiding gesproken.

 • Ik lees iedere dag in de Bijbel. Maar meestal begrijp ik niet wat er staat. De taal is ook niet altijd even makkelijk. Wat heeft God mij te zeggen?' In dit boek heb ik geprobeerd om een brug te slaan, om jou te helpen deze boodschap te begrijpen. Daarom heb ik makkelijker woorden en korte zinnen toegevoegd om het uit te leggen, terwijl je het leest. Na ieder stukje heb ik een aantal gedachten opgeschreven waarover je kunt nadenken en bidden. Moge God je zegenen.

  Ds. A.T. Vergunst, Carterton, New Zealand

  Geschikt voor kinderen van 10 jaar en ouder, maar ook voor hen die onbekend zijn met de boodschap van de Bijbel.

empty