Banier Bv, Uitgeverij De

 • Sophie kan het verdriet niet aan. Ze weet maar één
  oplossing: weg van de plaats waar de herinneringen haar
  telkens teveel worden. Zodra zich een reden aandient,
  vlucht ze voor haar ouders, haar vrienden en haar huis.
  Op haar reis ontmoet ze Lenie. De oude vrouw ontvangt
  haar hartelijk. Hoewel ze Sophie lijkt te doorzien, vraagt
  ze nergens naar. Integendeel, ze vertelt Sophie uit haar
  eigen verleden. En haar verhaal is zó meeslepend, dat
  Sophie door Lenies woorden wordt meegenomen naar
  een wereld van lang geleden.
  Zonder dat Sophie het aanvankelijk in de gaten heeft,
  houdt het verleden haar een spiegel voor. Dat geeft een
  onverwachte wending. Maar maakt het ook een einde
  aan Sophies vlucht?

 • Is een kind bij de geboorte als een onbeschreven blad papier óf
  onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent
  het als we belijden dat een pasgeborene 'aan allerlei ellende,
  ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, máár in Christus geheiligd
  en tot kind aangenomen'?
  Verrassend genoeg blijken nadere reformatoren als Jacobus
  Koelman en Willem Teellinck een optimistische kijk te hebben op
  de opvoedbaarheid van het kind. Wat is de theologische betekenis
  van de besnijdenis en hoe kijken Joden aan tegen individualiteit en
  collectieve identiteit?

 • Dit boekje wil stap voor stap met je meedenken over het
  waarom en het hoe van christelijk opvoeden vanuit Bijbels
  perspectief, de richting van opvoeden en waar we naartoe
  werken met onze opvoeding. Hierbij is veel aandacht voor
  de ontwikkeling van de kinderen, jezelf als opvoeder en
  opvoeden in de huidige maatschappij. De auteurs willen
  perspectief bieden en naast je staan; in afhankelijkheid,
  gebed en hoop samen met jou de reis ondernemen.

  Achterin het boekje staat een kringhandleiding met ideeën
  voor acht bijeenkomsten die je kunt organiseren of volgen
  om zo samen met andere opvoeders aan te slag te kunnen.

 • Dit boek gaat over jouw handelen als opvoeder en je opvoedingsidealen die hieronder liggen: De allerbeste wensen voor je kind. Het nadenken over die idealen en de praktische invulling ervan blijkt voor veel ouders motiverend en helpend. Vanuit de Bijbel doen de auteurs je handreikingen om na te denken over je eigen opvoedingsidealen en over hoe je die in praktijk kunt brengen.

  Ieder hoofdstuk stelt een door ouders veel genoemd opvoedingsideaal aan de orde: een gelovig kind, een gelukkig kind, een sociaal kind, een zelfstandig kind, een succesvol kind en een verantwoordelijk kind. Naast informatie over het ideaal bevat elk hoofdstuk voorbeelden, verwerkingsopdrachten, verdiepingskaders en een Bijbelstudie. Het boek is uitstekend geschikt voor een kring of cursus over opvoeden en kan ook goed individueel worden gebruikt.

 • De bijdragen in deze bundel zijn een uitwerking van een
  symposium over Erasmus (1467/69-1536), georganiseerd
  door Driestar hogeschool naar aanleiding van zijn vijfhonderd
  jaar geleden verschenen Griekse editie van het
  Nieuwe Testament. Deze Bijbeltekst gold eeuwenlang als de
  standaard. Verschillende vertalingen zijn hierop gebaseerd,
  waaronder de Statenvertaling. Erasmus hield zich verder intensief
  bezig met de vraag hoe de religieuze verdeeldheid
  kon worden opgeheven. Zijn opvattingen over opvoeding
  en onderwijs blijken ook invloedrijk onder gereformeerde
  pedagogen in de zeventiende eeuw.

  De auteurs illustreren niet alleen Erasmus' veelzijdigheid
  en zijn betekenis als christenhumanist, maar schenken ook
  aandacht aan zijn onderbelicht gebleven invloed binnen de
  protestants-christelijke traditie.

  Dr. A.L.H. Hage is docent cultuur en maatschappij en studieleider
  Studium generale aan Driestar hogeschool te Gouda.

 • Voor christenen is het Oude Testament niet zozeer een boek
  met verhalen over gebeurtenissen of gebruiken uit het verleden,
  maar het Woord van God. Juist daarom kunnen
  sommige gedeelten ongemakkelijke vragen oproepen: Wat
  moeten wij nu met al dat geweld? Wat is de zin van de in
  detail beschreven offerwetgeving? Wat betekenen de nog
  onvervulde beloften over herstel van Israël en een toekomstige
  heilstijd?

  De auteurs gaan in hun bijdragen diepgaand op deze vragen
  in. Door een benadering vanuit het geheel van de Schrift
  reiken ze antwoorden aan die de lezer houvast bieden en
  duidelijk maken wat de relevantie van deze gedeelten is
  voor onze tijd.
  De bijdragen in deze bundel vormen een uitwerking van een
  drietal lezingen binnen het Studium Generale-programma
  van Driestar educatief.

empty