Teun Van Sambeek MSc

  • De wereld wordt geconfronteerd met 10 belangrijke ontwrichtingen: | Bevolkingsgroei | AI en Robotisering | De Armoedekloof | Opwarming van de Aarde | Cryptocurrency en de Blockchain | Religie en de Positie van Vrouwen | Nepnieuws | Privacy | Populisme en Nationalisme | De Ondergang van de Natiestaat |

    Deze ontwrichtingen hebben een perfecte voedingsbodem gecreëerd in Sub-Sahara Afrika en met name in Nigeria voor een nieuw type cryptocurrency. Deze slimme cryptocurrency combineert BTW en UBI en biedt mensen een onvoorwaardelijk inkomen en een persoonlijke identiteit die men zelf beheert en die hen in staat stellen vrij te reizen en te stemmen over speciale "Projecten en Instituten voor het Algemeen Nut" hetgeen hun regering volledig zal vervangen en die hun Natiestaat zal reduceren tot een lijn op een kaart die alleen wordt gebruikt voor culturele- en sportevenementen. Deze slimme cryptocurrency stelt elke Afrikaan in staat een goed huis te kopen of te huren en zal deze mensen waarschijnlijk binnen 20 jaar welvarender maken dan mensen uit het westen en het oosten.

    Teun van Sambeek MSc, MRE heeft een pad naar een nieuwe wereldorde gecreëerd, zonder politici, zonder regeringen en met de meest directe democratie mogelijk. Hij wil dit idee in je geest planten en daagt je uit om een betere weg naar een rechtvaardige wereld te tonen. Als je hierdoor wordt uitgedaagd, of als je gewoon gerust wilt worden gesteld dat er nog steeds hoop is op een betere wereld, dan is dit boek iets voor jou!

  • The world is facing 10 major disruptions: | Population Growth | AI and Robotization | Poverty Gap | Global Warming | Cryptocurrency and the Blockchain | Religion and the Position of Women | Fake News | Privacy | Populism and Nationalism | The Demise of the Nation States |

    These disruptions have created a perfect breeding ground in Sub-Saharan Africa and especially in Nigeria for a new type of cryptocurrency. This smart cryptocurrency will combine VAT and UBI and will provide people with unconditional income and self manageable personal identities that will allow them travel freely and to vote on special "Common Benefit Projects and Institutes" that will fully replace their government and that will reduce their Nation State to a line on a map that is only used for cultural and sport events. This smart cryptocurrency will enable every African to buy or rent a proper house and will probably make these people wealthier than people from the west and east within 20 years.


    Teun van Sambeek MSc, MRE has created a path to a new world order, without politicians, without governments and with the most direct democracy possible. He wants to plant this idea in your mind and challenges you to provide a better path to a just world. If you are challenged by this, or you just want to be comforted that there is still hope for a better world, this book is for you!

empty