Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Het tempelkookboek (eBook) Het tempelkookboek, Jacqueline van Lieshout
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 31 december

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

Waarom iedereen altijd gelijk heeft (eBook) Waarom iedereen altijd gelijk heeft, Ruben Mersch

Of het nu gaat om de rol van de islam in de terroristische aanslagen, over de veiligheid van pesticiden, de huidskleur van het hulpje van Sinterklaas: waarom ontstaan er zo vaak twee kampen die er beiden van overtuigd zijn dat ze de wijsheid in pacht hebben? Waarom graven...

Lees meer

€12,99
Het Ministerie van werkplezier (eBook) Het Ministerie van werkplezier, Ilse Ceulemans

'Sommige managers lijken uit een bouwpakket van Ikea te komen. Je hebt dit type vast al een keer op de werkvloer ontmoet: hij heeft zo veel managementcursussen gevolgd, van leiderschap over conflicthantering tot timemanagement, dat hij een kant-en-klaar product is geworden....

Lees meer

€14,99
De oorlog tegen vrouwen (eBook) De oorlog tegen vrouwen, Sue Lloyd-Roberts

'God is duidelijk geen feminist,' noteert Sue Lloyd-Roberts koel in de openingspagina's van haar journalistieke opus magnum,De oorlog tegen vrouwen. Ze baseerde het op meer dan dertig jaar ervaring als televisieverslaggever voor de BBC. Haar werk, vaak undercover,...

Lees meer

€9,99
De uitvaartverzorger (eBook) De uitvaartverzorger, Gerard Spong

Na de bloedstollende bestsellerDe breukis advocaat Charles Fitzroy Spinning terug. Dit keer roept een religieus gedreven uitvaartverzorger zijn hulp in. De uitvaartverzorger is veroordeeld voor moord, zowel door de rechtbank als door het hof. Hij zou zijn vrouw de haven...

Lees meer

€9,99
Het ongelofelijke toeval van ons bestaan (eBook) Het ongelofelijke toeval van ons bestaan, Alice Roberts

Een rijzende ster aan het wetenschapsfirmament Alice Roberts ontrafelt op meesterlijke wijze het ongelofelijke toeval van het menselijke bestaan. Een boeiende mix van anatomie en archeologie, uiterst toegankelijk voor een breed publiek. Ons menselijk lichaam is een toevallige...

Lees meer

€19,99
Zwaartekracht bestaat niet (eBook) Zwaartekracht bestaat niet, Vincent Icke

In de zeventiende en achttiende eeuw bedachten wetenschappers de `klassieke mechanica: de theoretische beschrijving van de beweging van voorwerpen door de ruimte, gedreven door hun onderlinge krachten. De zwaartekracht was de oervorm van zon kracht. In de negentiende eeuw...

Lees meer

€6,99

Nieuwe eBooks

Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht (eBook) Hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht, G.L. Coolen

Centraal in deze mastermonografie staat de rechtspositie van de militair. Het boek vangt aan met een beschrijving van de plaats van de krijgsmacht in het Koninkrijk. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 aangegeven wie de rechtspositie van militair ambtenaar bezitten. De hoofdstukken 3 tot en met 8 behandelen de structuur van de rechtspositie van de militaire ambtenaar. Hoe komt deze tot stand? Welke regels behoort het bestuur in acht te nemen? Welk stelsel van rechtsbescherming is van toepassing? Ook is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan grondrechten. In de hoofdstukken 9 tot en met 15 komen onderwerpen aan de orde als: aanstelling, opleiding, functietoewijzing, bevordering, beoordelingen en ambtsberichten, schadevergoeding en schadeverhaal, en schorsing en ontslag. In hoofdstuk 16 wordt de financiële rechtspositie van de militaire ambtenaar besproken. Ten slotte wordt in het nieuwe hoofdstuk 17 ingegaan op de toekomst van de militaire rechtspositie. Deze monografie is niet alleen voor studenten geschreven, maar ook voor hen die binnen de krijgsmacht of op het Ministerie van Defensie in de personeelssector werkzaam zijn. Ten behoeve van deze laatsten zijn hier en daar onderwerpen behandeld die strikt genomen niet tot het militaire ambtenarenrecht kunnen worden gerekend. Het boek beschrijft de hoofdzaken van het militaire ambtenarenrecht; het is geen naslagwerk. Het beoogt de lezer eenjuist beeld te geven van de rechtspositie van de militaire ambtenaar. De zevende herziene druk is bewerkt door mr. N. Hummel en mr. G.F. Walgemoed. De tekst is bijgewerkt tot 1 april 2016.

Lees meer

€51,36
Waarschijnlijkheid van fiscale rechtsgevolgen (eBook) Waarschijnlijkheid van fiscale rechtsgevolgen, C. Bruijsten

Belastingplichtigen wensen graag zekerheid over de fiscale gevolgen van (voorgenomen) handelingen. Maar zekerheid kan niet altijd worden gegeven. Vaak heeft een rechtsvindingsvraagstuk meerdere mogelijke oplossingen. Als in een specifiek geval niet op voorhand kan worden aangegeven wat het fiscale rechtsgevolg is, maar moet worden geconcludeerd dat er meerdere mogelijke rechtsgevolgen zijn, kan dan in ieder geval worden aangegeven wat de waarschijnlijkheid is van elk van de mogelijke rechtsgevolgen? Vooral als door een belastingplichtige een beslissing moet worden genomen waarbij de fiscale consequenties een (al dan niet doorslaggevende) rol spelen, zal duidelijkheid omtrent de mogelijke uitkomsten en de waarschijnlijkheid daarvan gewenst zijn. En ook bij de waardering van een onzekere belastingpositie in een jaarrekening kan de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten een belangrijke rol spelen. In deze Fiscale Monografie wordt onderzocht of het mogelijk is om een exacte waarschijnlijkheidswaarde te koppelen aan de mogelijke uitkomsten van een onzeker rechtsvindingsvraagstuk. Daarbij wordt eerst ingegaan op de vraag waarom we geïnteresseerd zouden kunnen zijn in die waarschijnlijkheidswaarden. Daarna volgt een analyse van het fiscale rechtsvindingsproces om de onzekerheden in dat proces te identificeren. Waar zitten die onzekerheden en hoe werken die onzekerheden door naar de waarschijnlijkheid van de mogelijke rechtsgevolgen? Tenslotte komt de vraag aan de orde of we de waarschijnlijkheid van de mogelijke uitkomsten wel kunnen kwantificeren.

Lees meer

€85,61
Sociaal memo ouderen / 2016 (eBook) Sociaal memo ouderen / 2016,  

In dit memo vindt u op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op het thema Ouderen. Belangrijke onderwerpen: #Pensioen (pensioenstelsel, nettopensioen, Pensioenwet, pensioenverevening) #AOW (verzekering, recht, hoogte, verplichtingen) #Sociale voorzieningen (Participatiewet, IOAW, IOAZ, IOW, schuldhulpverlening) #Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) #Zorg (Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo) #Arbeid (minimumloon, zorgverlof, premieheffing en financiering)

Lees meer

€47,94
Zakboek strafvordering voor de hulpofficier van justitie / 2017 (eBook) Zakboek strafvordering voor de hulpofficier van justitie / 2017, M.G.M. Hoekendijk

Het Zakboek Strafvordering voor de Hulpofficier is handzaam, overzichtelijk, actueel, betrouwbaar en praktijkgericht en daarom al ruim 30 jaar hét standaardwerk voor hulpofficieren van justitie. Daarnaast wordt deze uitgave veel gebruikt door specialisten in de opsporing, advocaten, officieren van justitie en rechters. Volledig geactualiseerd en voorzien van een omvangrijk register. Korte inhoud Het zakboek biedt een bespreking van ondermeer de belangrijkste bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering en een aantal bijzondere wetten (zoals de Awb, WVW, WWM, Opiumwet, Wed en de Wahv). De dwangmiddelen zijn verwerkt in tabellen en stappenschema#s. Ook het privaatrecht wordt besproken. Voor nog meer diepgang wordt in ruim 2200 voetnoten verwezen naar jurisprudentie, Kamerstukken en literatuur. Uiteraard is de uitgave voorzien van een omvangrijk register. Beantwoording van praktijkvragen, tips voor het onderzoek en het proces- verbaal Door bespreking van jurisprudentie, vragen van lezers en ervaringen van de auteur worden honderden dagelijks voorkomende praktijkvragen beantwoord. Waar nodig worden tips voor het onderzoek en het proces- verbaal gegeven. Verwerkte actualiteiten zijn onder andere: 1.Rechtsbijstand aan verdachte (o.m. consultatie, verhoorbijstand en beleidsbrief PG#s). 2.Optreden op basis van art. 3 Politiewet. 3.Controle voertuigen (dynamische controle, controle inbrekerswerktuigen, enz.). 4.Terreurbevoegdheden. 5.Wetsvoorstellen: - Recht op toegang tot advocaat in strafprocedures - Verbeteren aanpak rijden onder invloed drugs (art. 8, 160, 163 en 175 WVW) - Middelenonderzoek bij geweldplegers - Aanvullende bepalingen verdachte, raadsman en enkele dwangmiddelen Beter in minder tijd Gebruik van het zakboek leidt tot het beter afwerken van zaken in minder tijd en kan vertraging bij de verdere afhandeling van de strafzaak helpen voorkomen. Onmisbaar Herwaardering van de positie van de hulpofficier, herziening van het onderwijs, herziening van het Wetboek van strafvordering, het kwaliteitsproject Politie-OM, een efficiënte aanpak van veel voorkomende criminaliteit en de ZSM-werkwijze maken het zakboek ook de komende jaren onmisbaar! Actualiteiten ook online Zie zakboekenpolitie.com, twitter/zakboeken en facebook/zakboeken.

Lees meer

€45,09
Fiscaal Memo BTW 2016 (eBook) Fiscaal Memo BTW 2016,  

Dit memo geeft u een helder overzicht van de nu geldende regelingen op het gebied van omzetbelasting. Het memo geeft in kort bestek de belangrijkste btw-regels weer en verwijst daarbij zoveel mogelijk naar vindplaatsen van regelgeving en jurisprudentie. Op deze wijze wordt een meer diepgaande studie naar bepaalde onderwerpen vereenvoudigd. Naast specifieke btw-onderwerpen besteedt het boek ook aandacht aan zaken als formele regels, boeten, bezwaar- en beroepsprocedures en andere aan de btw verwante regelgeving

Lees meer

€51,36
Grootboek (eBook) Grootboek,  

Prof.mr. Gerard-René de Groot ontving dit liber amicorum bij zijn afscheid als hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit Maastricht. De bijdragen vertegenwoordigen de vele rechtsgebieden waarop hij werkzaam was. Niet zelden ging het daarbij om uitzonderlijke specialismen, zoalshet adelsrecht, het islamitisch recht en het appartementsrecht. Van sommige hoogleraren wil je geen afscheid nemen. Omdat ze uitzonderlijke expertise hebben, altijd gretig zijn om nieuwe kennis en inzichten te verwerven - deze ook graag delen - en omdat ze jonge mensen oprecht enthousiast weten temaken voor hun vakgebied. Prof.mr. Gerard- René de Groot, voor collega#s en vrienden René, bezat en bezit die kwaliteiten. Hij toonde altijd grote belangstelling voor alles wat met het personeel statuut te maken heeft: van naam, nationaliteit, afstamming en verwantschap, geslacht en gender, seksuele geaardheid, adeldom, identiteit tot burgerlijke staat. Ook nam hij deel aan vele beleidsadviserende commissies, waaronder de Commissie Kalsbeek (over lesbisch ouderschap en internationale adoptie). Waar het om principiële zaken gaat, zoals de openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht, was hij altijd bereid om er een lans voor te breken op Europees of internationaal niveau. Meerdere bijdragen in dit liber amicorum refereren hier ook aan. Expert nationaliteitsrecht René de Groot legde zich intensief toe op familierecht, internationaal privaatrecht, rechtsvergelijkingen migratie in het goederenrecht, maar zijn naam wordt altijd direct geassocieerd met het nationaliteitsrecht. Op dat gebied is hij een autoriteit; zo is hij sinds 2008 expert- consulent voor de UNCHR. De wetenschap, het onderwijs, de beroepspraktijk, studenten en collega#s zullen hem missen. Niet alleen vanwege zijn professionele erfenis, maar zeer zeker ook vanwege zijn innemende persoonlijkheid en niet aflatend enthousiasme. Grootboek bevat een boeiende collectie opstellen, samengesteld uit dank voor zijn collegialiteit, vriendschap en uit waardering voor zijn grote bijdrage aan de wetenschap, het onderwijs, praktijk en beleid.

Lees meer

€54,22
Het nieuwe compartimenteren (eBook) Het nieuwe compartimenteren,  

Dit boek beschrijft de nieuwe compartimenteringsregeling in de deelnemingsvrijstelling in detail. Compartimentering in de deelnemingsvrijstelling is een veelzijdig vraagstuk dat met de invoering van de compartimenteringsreserve beslist niet eenvoudiger is geworden. In het boek beschrijven we niet alleen de hoofdlijnen en achtergronden van de nieuwe regeling, maar worden aan de hand van casuïstiek ook vele bijzondere situaties besproken. Voor de fiscalist die zich in zijn dagelijkse werk bezighoudt met vennootschapsbelasting is het een richtinggevende gids die hem of haar vele antwoorden verschaft. Voor de fiscale wetenschapsbeoefenaar is het boek een mooi vertrekpunt om de wondere wereld van sfeerovergang in de deelnemingsvrijstelling te verkennen.

Lees meer

€45,60
Aandacht is het nieuwe goud (eBook) Aandacht is het nieuwe goud, Tim Wu

De hele dag door word je omgeven door reclame in allerlei vormen: op posters en abri’s, via social media, per e-mail of in je Google-resultaten. Tim Wu laat in zijn boek Aandacht is het nieuwe goud overtuigend zien dat je het product bent van de ‘handelaren in aandacht’: bedrijven die jouw kostbare tijd vangen om die voor grof geld door te verkopen. Gevolg: een wereld waarin afleiding en gebrek aan diepgang hoogtij vieren. Aandacht is het nieuwe goud leest als een onderhoudende geschiedenis van de media, maar en passant laat Wu overtuigend zien hoe wij steeds meer een ‘geboeid’ publiek worden – en wat we kunnen doen om aan die boeien te ontsnappen. Dit boek, voor delezers van Het ondiepe (Carr) en De Cirkel (Eggers), schetst een ontluisterend beeld van het spel dat met de consument wordt gespeeld.

Lees meer

€14,99
Tekstuitgave Gemeentewet 2016/2017 (eBook) Tekstuitgave Gemeentewet 2016/2017,  

De Gemeentewet geeft het wettelijk kader van de gemeentelijke organisatie en ziet toe op de instelling van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. Heeft u geregeld met de Gemeentewet te maken? Dan vindt u in Tekstuitgave Gemeentewet 2016/2017 de informatie die u nodig heeft. Gemeentewet, wetsvoorstellen en aanverwante regelgeving Deze uitgave bevat de Gemeentewet met peildatum 1 september 2016, aangevuld met de bij het parlement lopende wetsvoorstellen. Daarnaast zijn de voornaamste uitvoeringsbesluiten en een verkorte weergave van wetten die nauw samenhangen met de Gemeentewet opgenomen. Voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in voetnoten onder de tekst en via het overzichtelijke trefwoordenregister vindt u snel de informatie die u zoekt. Naast de Gemeentewet is de volgende wet- en regelgeving (verkort) opgenomen:· Grondwet · Europees Handvest inzake lokale autonomie · Goedkeuringswet Europees Handvest inzake lokale autonomie · Algemene wet op het binnentreden · Wet algemene regels herindeling · Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten · Rechtspositiebesluit wethouders · Regeling rechtspositie wethouders · Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden · Rechtspositiebesluit burgemeesters · Regeling rechtspositie burgemeesters · Circulaire van 24 november 2015 inhoudende geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers gemeenten per 1 januari 2016 · Circulaire van 1 oktober 2015, inhoudende wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden · Circulaire inhoudende Sociaal Beleidskader burgemeesters · Ambtsinstructie commissaris van de Koning · Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen · Besluitgegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing · Regeling diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997

Lees meer

€49,66
Blogs en webteksten schrijven (eBook) Blogs en webteksten schrijven, Susanna Florie

Blogs en teksten schrijven voor je website. Het lijkt niet zo moeilijk, maar er zijn veel ondernemers die hier mee worstelen. Hoe bereik ik mijn doelgroep? Wanneer spreekt een tekst de mensen aan? Hoe vergroot ik mijn klantenkring met mijn teksten? Hoe val ik op tussen alle zoekresultaten? Dit ebook met alle tips en adviezen die ik het afgelopen jaar tijdens workshops en trainingen heb gegeven, is een complete hand-out. Jouw bedrijf kan nu maximale resultaten behalen met jouw geschreven teksten. Het schrijven van blogs en webteksten begint met creativiteit, inspiratie en motivatie. Daarna volgen de tips uit dit ebook.

Lees meer

€9,95
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het