Terug

Subcategorieën

Promoties

Worden wie je bent (eBook) Worden wie je bent, Marianne Grandia
€9,99€5,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Weerzien met Betty Jane (eBook) Weerzien met Betty Jane, Cathy LaGrow
€14,99€7,99
Actieprijs t/m 24 augustus

Lees meer

Eenvoudig geloof (eBook) Eenvoudig geloof, Irene Eash
€13,99€5,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Geluk op je werk (eBook) Geluk op je werk, Dalai Lama

In Geluk op je werk beschrijft de Dalai Lama hoe je gelukkig kunt worden op de plek waar je een groot deel van je tijd doorbrengt: de werkvloer. Met verhalen, gesprekken en meditaties leert hij je een balans te vinden tussen werk en identiteit. In plaats van jezelf een rol...

Lees meer

€7,99
Meester over je eigen leven (eBook) Meester over je eigen leven, Sakyong Mipham

Voel je je meester over je eigen leven? Of mis je juist het gevoel van controle? Dat laatste is onnodig, zegt Sakyong Mipham in zijn boek'Meester over je eigen leven'. Hij legt ons uit hoe we een succesvol leven kunnen leiden, zonder de behoeften van anderen uit...

Lees meer

€9,99
E-Kwadraat (eBook) E-Kwadraat, Pam Grout

E-Kwadraat (E2) van Pam Grout is hét boek voor iedereen die op zoek is naar het bewijs dat onze gedachten de werkelijkheid creëren. Met behulp van 9 eenvoudige experimenten die je binnen 48 uur kunt uitvoeren laat Pam Grout in E-Kwadraat (E2) zien dat er geen twijfel over...

Lees meer

€9,99
Leer voelen wat je wilt voelen (eBook) Leer voelen wat je wilt voelen, Rients Ritskes

Rients Ritskes beschrijft in dit boek hoe zen helderheid kan scheppen in de verwarrende werkelijkheid van gevoelens en emoties. Door dit inzicht kunnen we er mee spelen in plaats van er het slachtoffer van te worden. De definities die worden gegeven zijn even eenvoudig als...

Lees meer

€8,99
Als burgemeesters zouden regeren (eBook) Als burgemeesters zouden regeren, Benjamin Barber

Wat regeringsleiders kunnen leren van lokale politici Wanneer het aankomt op de grote problemen van onze tijd klimaatverandering, terrorisme, armoede en de handel in drugs, wapens en mensen lijken de wereldnaties machteloos te staan. De problemen zijn te groot en te...

Lees meer

€17,99
Het leven liefhebben door acceptatie (eBook) Het leven liefhebben door acceptatie, Tara Brach

Leer om niet langer je eigen vijand te zijn en iedere minuut voluit te leven! Veel mensen kennen het gevoel tekort te schieten maar al te goed. Er is niet veel voor nodig horen hoe goed iemand anders is, zelf bekritiseerd worden, een woordenwisseling, een fout op het...

Lees meer

€9,99

Nieuwe eBooks

Weerzien met Betty Jane (eBook) Weerzien met Betty Jane, Cathy LaGrow

Weerzien met Betty Jane is het waargebeurde verhaal van een baby die ooit werd afgestaan, een levenslang verlangen en het wonder voor een moeder die de zoektocht naar haar kind nooit opgaf. De moeder werd op haar zeventiende verkracht en daardoor zwanger. Ze moest haar baby afstaan, maar haar dochter bleef in haar hart en haar gebeden. Na een leven lang zoeken, wordt haar doorzettingsvermogen beloond en gebeurt het onmogelijke. Een aangrijpend verhaal, dat je vertrouwen in de liefde en de kracht van het gebed zal doen groeien.

Lees meer

€14,99€7,99
Sara en Hagar volgen (eBook) Sara en Hagar volgen, Andrea Hartingsveldt-M

De vragen:‘Wie ben ik? Wat is de bedoeling van mijn leven? Waarom overkomt mij dit?’ zijn voor veel vrouwen herkenbaar. Ze lijken op de vraag die de Engel aan Hagar stelt: Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Hagars antwoord en de daarop volgende opdracht van de Engel hebben grote gevolgen voor het levenvan elke dag. Over dit dagelijkse leven gaat het tweede deel in de serie Vrouw Vandaag. In deel 1 was het de vraag: Wat zegt Gods Woord over de bedoeling van het leven van vrouwen? Welke ‘taakomschrijving’ geeft de Heere? De Bijbel geeft aan wat de roeping van de vrouw is. En nu vraagt de Heere Hem te volgen van dag tot dag. Dat is het thema van deel 2. Ook daarvoor geeft Gods Woord onderwijs. In de Bijbel staan veel levensbeschrijvingen van vrouwen die voorbeelden zijn om vandaag na te volgen. In dit tweede deel volgen we Hagar en Sara. Deze twaalf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

Lees meer

€6,49
Wetenschap en spiritualiteit transcenderen tot hoger niveau (eBook) Wetenschap en spiritualiteit transcenderen tot hoger niveau, Arie Aalders

'Wetenschap en Spiritualiteit transcenderen tot hoger Niveau. T ij d = I l l u s i e' is een meer uitgebreide versie van het boek:'Leef - Tijd'. Het was logisch dat deze nieuwe visie tot verdere verdieping opriep. Een apart hoofdstuk om vragen te beantwoorden bleek eveneens geen overbodige luxe. Omdat het geheel méér werd dan een 2de druk was een nieuwe titel gerechtvaardigd. De H.H, 14de Dalai Lama van Tibet, opende 25 jaar geleden in de Universiteit Amsterdam een vijf-daags symposium waar prominente wetenschappers in panelbijeenkomsten met vele deelnemers van gedachten konden wisselen onder het motto: Art meets Science and Spirituality in a changing Economy. Dit symposium was mede de drijfveer - de innerlijke drang - om dit boek het licht te laten zien. Niet alleen de religieuze cultuur is in de achter ons liggende periode van 25 jaar in een humanistische neigende visie veranderd. Door de snelle digitale ontwikkeling van ICT en verdere automatisering werd de gevestigde cultuur door de vrije - modern denkende mens - veranderd in een'seculiere samenleving'. Een samenleving waarbinnen de mens zich autonoom individualiseert en zich meer als een'i k' ging manifesteren. Bovendien kunnen we spreken van'Bewustzijnsverandering'.Het is toch beschamend dat'Het Westen' een ontoelaatbare discrepantie heeft laten ontstaan t.o.v. andere culturen zoals in Afrika - door ons'i k'- met alle gevolgen van dien waarmede we dagelijks geconfronteerd worden. . Welvaart en hebzucht zijn stevige vrienden, maar verblind de empathie, waardoor het verschil tussen arm en rijk versneld toegenomen is en nog steeds toeneemt tot: .'O n a c c e p t a b e l.' Ook de invloed vanuit het Oosten is zorgelijk. Binnen het Bedrijfsleven en de Sport - en vooral ook in de Rotterdamse Haven - infiltreren Chinese belangen. Zelfs het'Zwitserleven Gevoel' werd ingekleurd. . Al deze tekenen wijzen er op dat we afstevenen op een nieuwe'Wereldorde' binnen een virtuele wereld. . Met de ICT zitten we digitaal in een stroomversnelling waarbij de wetenschap en met name de Kwantum- en Snaartheorie*, zoekende is naar'iets' dat macht c.q gezag over het fenomeen'Mens' uitoefent. Daarom ook een uitdagende titel. Bedenken we hierbij dat het begrip'Tijd' een illusie is binnen ons stoffelijk bestaan, dan wordt het geheel als vanzelf een zodanig fascinerend thema dat het je niet meer loslaat en je transcendeert tot een virtuele wereld. .'Tijd' is een illusie en hoe langer je erover nadenkt, hoe meer zekerheid je krijgt dat'Tijd' in wezen kosmisch gezien onwerkelijk is. Het was er nooit en het zal er ook nooit zijn. Door de auteur wordt'Tijd' op boeiende wijze onder de loupe genomen. U neemt kennis van een opzienbarende visie. De auteur neemt u niet alleen mee in de geschiedenis van de kalendersystemen maar ook op zijn mystieke reis waardoor het duidelijk wordt dat wanneer er geen'Tijd' is, er ook geen materie is, maar Universele Geest - Energie. De waarheid - het geheim - wordt vertroebeld door'Tijd'. Deze opzienbarende onthulling zal eveneens een omslag in uw levenshouding teweeg brengen, die zich zal gaan richten op: -Vrijheid -Zelfbeheersing Tolerantie-Liefde Het Geheim?: A p o t h e o s e! Goede reis en een:'B e h o u d e n V a a r t'

Lees meer

€9,95
Gijsbertus Voetius (eBook) Gijsbertus Voetius, C. Steenblok

Over dit boek Mijn waardeering heeft dit werk van Dr. Steenblok echter bovenal om het laatste deel. Niet alleen wordt in dit hoofdstuk de hoofdinhoud van de werken van Voetius aangegeven, maar"enkele bepaalde begrippen en voorstellingen" van Utrechtsch Hoogleeraar worden nader beschouwd. Vooral komt in deze objectieve beschouwing tot uiting, dat Voetius, hoewel oordeelend, dat de uitverkorenen reeds van de geboorte af de beginselen der wedergeboorte ontvangen en op later leeftijd tot bekeering komen, (een stelling, waartegen wij wel ernstige bezwaren hebben) volstrekt niet allen, die binnen verbond en kerk leven, grond geeft om zichzelf voor deelgenooten der zaligheid te houden. De nauwgezette onderscheiding die Voetius bij elk hoofdstuk der dogmatiek maakt, doet hem ook inzake hetgeen ter zaligheid gekend moet worden, getrouw zijn in het wijzen van den weg des behouds. Hij handelt van het bevindelijk leven, waarvan velen in deze dagen zich bitter vijand betoonen. Strijd en twijfel zijn het deel van den oprecht geloovige, eer hij komt tot verzekering, die de Heilige Geest werkt. Dat is andere taal, dan die van de zijde veler zich noemende Gereformeerden in deze tijden verkondigd is. Ds. G.H. Kersten in de voorrede van dit boek.

Lees meer

€6,99
Canticum Canticorum (eBook) Canticum Canticorum, M Verduin

In dit hoek - dat als proefschrift diende aan de Rijksuniversiteit te Utrecht - geeft de auteur een beschrijving van zijn speurtocht naar de bronnen van de kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637. De hoofdpersoon in het onderzoek is G. Udemans (1581/2-1649). De belangrijkste gegevens uit diens Corte en de duydelicke verclaringe over het Hooge-Liedt Salomo (1616) zijn namelijk door de kanttekenaars opgenomen als toelichting bij het Hooglied. Udemans op zijn beurt steunt op het werk van een tijdgenoot, van auteurs uit de Reformatie-periode en de Middeleeuwen. De wortels van het geheel zijn vroeg-christelijk en joods. Naast Udemans heeft ook Jac. Revius (1586-1658) een belangrijke betekenis voor de tekst en de uitleg van het Hooglied in de Statenbijbel. De Kanttekeningen vormen een schakel in een eeuwenlange geschiedenis van de uitleg van het Hooglied. De kanttekenaars volgen de hoofdlijn van de traditie: zij geven van het Hooglied een allegorische exegese. In de geschiedenis van de exegese van het Hooglied na 1637 is ook in Nederland de eeuwenlange traditie niet altijd gecontinueerd. Opvallend is dat H.F. Kohlbrugge (1803-1875) en C.H. Spurgeon (1834-1892) - die door hun geschriften tot op heden veel invloed uitoefenen - dezelfde lijn volgen als de kanttekenaars. Niet minder treffend is dat een grote meerderheid van Hooglied-exegeten in de twintigste eeuw zich heeft afgewend van het spoor dat in een geschiedenis van bijna twintig eeuwen is getrokken: de allegorische verklaring wordt verworpen. Dr. M. Verduin (geb. 1942) was aanvankelijk werkzaam bij N.V. Philips en studeerde later theologie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, alwaar hij zijn doctoraalexamen aflegde (jan. 1971). Hij was een aantal jaren docent aan de Hogeschool'De Driestar' te Gouda. Van 1972-1977 was hij Ned. Herv. predikant te Brakel en vervolgens, van 1977-1982 te Kampen. Sedert okt. 1982 dient hij de Herv. Gemeente te Zeist. Hij promoveerde op 8 oktober 1992 te Utrecht (promotor Prof.Dr. C. Graafland).

Lees meer

€34,99
U doet niets, want u bent God (eBook) U doet niets, want u bent God, Stephan de Jong

Er is altijd wat. In de grote wereld economische crises en conflicten, in mijn kleine wereld werkeloosheid, ziekte. Geen leven zonder angst. Hoe ga ik om met angst? En kan het geloof in God daarbij helpen? Het nieuwe boek van Stephan de Jong is geschreven vanuit de overtuiging dat God geen wonderdoener is. God doet zelfs niets, zo te zien. Maar Hij doet er wel toe. Dit boek onderzoekt hoe. Verschillende angsten komen aan de orde: angst voor de onzekere toekomst, voor ziekte en dood, voor de uitdagingen van het leven en voor mensen. Deze veertig persoonlijk getoonzette Zeer Korte Overpeinzingen bieden theologie met soul en verkennen de rol die geloof in het omgaan met angst kan spelen.

Lees meer

€5,99
Redelijke Godsdienst / deel 2 (eBook) Redelijke Godsdienst  / deel 2, W. a Brakel

Over dit boek In verschillende delen worden de belangrijkste onderwerpen uit de dogmatiek op een heldere wijze uiteenzetten. De tekst is opnieuw gezet in hedendaags Nederlands. Hierdoor zijn de vele onderwerpen die worden behandeld ook voor jongeren beter te begrijpen. Zaken als verkiezing, wedergeboorte en geloof, de heilige doop en het heilig avondmaal worden duidelijk uiteengezet. Wie dit boek leest, ontdekt hoe eigentijds en actueel Brakels woorden zijn.

Lees meer

€19,99
Theologiebundel, terug naar Platland / 2015 (eBook) Theologiebundel, terug naar Platland  / 2015, Eric Middleton

Een e-bookbundel die maar liefst vier prachtige theologische boeken bevat voor de heel aantrekkelijke prijs van slechts 14.99! De normale prijs bedraagt bijna€ 39,00. Je ontvangt voor deze prijs maar liefst 660 pagina's! Deze bundel bestaat uit de volgende vier uitgaven:•Terug naar platland van Eric Middleton •Oefenen in discipelschap van James Kennedy en Pieter Vos (red.) •Verlangen van Bernd Wannenwetsch onder redactie van Esther Jonker en Herman Paul •Stad op een berg van James Kennedy

Lees meer

€14,99
De Praktijk der Godzaligheid (eBook) De Praktijk der Godzaligheid, Gisbertus Voetius

Gisbcrtus Voctius (1589-1676) inaugureerde als Utrechts eerste hoogleraar in de theologie met een rede over het thema'Godsvrucht te verbinden met de wetenschap' (1634). Als de spil van de Nederlandse en gereformeerde variant van het internationale piëtisme, de Nadere Reformatie, drong hij in zijn werk steeds aan op een door de Schrift genormeerde levensheiliging. De praktijk der godzaligheid (TA A I K H T I K A siw Excrcitiu pirUUii - 1664) is de vrucht van dertig jaren academisch onderwijs in de vorm van colleges en disputaties over onderwerpen uit de ascetiek. In de zeventiende eeuw gold dit studieterrein, naast onder meer de zedenleer en de predikkunde, als een van de onderdelen van de praktische theologie. Voctius heeft dit werk bedoeld als een handboek en naslagwerk voor (aanstaande) predikanten. Aan cle orde komen tal van onderwerpen uit de praktijk van het leven van de gelovigen voor wie zij geestelijke leidslieden dienen te zijn. Voctius hanteert hierbij de scholastieke werkwijze die aan de gereformeerde universiteiten gangbaar geworden was. De kern van de praktijk der godzaligheid bestaat voor hem uit meditatie, gebed en bekering. Met een beroep op talrijke auteurs uit de gehele kerkelijke en wereldlijke geschiedenis, waarin niet alleen zijn indrukwekkende belezenheid, maar ook zijn wetenschappelijke integriteit zichtbaar wordt, dringt Inj aan op levensheiliging, en op ware vroomheid en spiritualiteit in ka thoI iek-gereformccrde zin. C.A. de Niet (1955) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde te Amsterdam (VU) en Leiden, alsmede Klassieke letteren te Leiden. Mij is thans als docent klassieke talen werkzaam in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.

Lees meer

€34,99
Redelijke Godsdienst / 1 (eBook) Redelijke Godsdienst  / 1, W. a Brakel

De Redelijke Godsdienst, deel 1 In welke de goddelijke waarheden van het genadeverbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeling van het verbond in het Oude en Nieuwe Testament en de ontmoeting der kerk in het Nieuwe Testament, vertoond in een verklaring van de Openbaring van Johannes

Lees meer

€19,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het